Provinciaal projectbesluit, inzage


De provincie kan besluiten, al of niet op aanvraag, een (bouw)project van provinciaal belang te realiseren. Een project van provinciaal belang houdt in dat de provincie hierover een beslissing mag nemen (en niet de gemeente of het rijk). Met een zogeheten projectbesluit kan de provincie ook vergunningen verlenen zonder een wijziging van het gemeentelijk bestemmingsplan of het provinciaal inpassingsplan te hoeven afwachten. Een 'inpassingsplan' is voor de provincie wat een bestemmingsplan is voor de gemeente. De provincie doet openbare kennisgeving van het voornemen een projectbesluit te nemen.

De provincie maakt een voorlopig besluit, het zogenoemde ontwerpbesluit, bekend op de website van de provincie en in de betreffende gemeenten. Daarnaast wordt het aangekondigd in de Staatscourant. U kunt het ontwerpbesluit inzien op de website van de provincie en hierop binnen 6 weken schriftelijk of mondeling reageren. Uiterlijk 12 weken na afloop van de inzagetermijn stelt de provincie het projectbesluit vast. Zij maakt dit opnieuw binnen 2 weken bekend op de website, en daarnaast in de Staatscourant. Hebt u gereageerd op het voorlopige besluit, dan stuurt de provincie u persoonlijk bericht over het definitieve projectbesluit. In dit stadium is het voor degenen die belanghebbende zijn en eerder een reactie (een 'zienswijze') hebben ingestuurd nog mogelijk om in beroep te gaan. U kunt dit doen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Binnen 1 jaar nadat de beroepstermijn is verlopen moet de provincie een ontwerp voor een (nieuw) inpassingsplan opstellen waarin rekening wordt gehouden met het projectbesluit.

Als u een projectbesluit aanvraagt, kan de provincie dit verzoek afwijzen. Provinciale Staten nemen hierover binnen 8 weken na ontvangst van uw verzoek een besluit. Tegen dit besluit kunt u bezwaar en beroep aantekenen.

Let op! Het projectbesluit is vanaf 1 oktober 2010 onderdeel van de Omgevingsvergunning geworden. Meer informatie over de omgevingsvergunning aan bij het OLO (Omgevingsloket Online).

Contact

U kunt het ontwerpprojectbesluit inzien op de website van de provincie. Uw reactie kunt u richten aan de provincie. Bezwaar en beroep tegen de afwijzing van een aanvraag om een projectbesluit kan een belanghebbende instellen bij Provinciale Staten.

Voorwaarden

Het staat iedereen vrij om het ontwerpprojectbesluit in te zien en daarop te reageren. Als u belanghebbende bent, kunt u bezwaar en beroep instellen tegen de afwijzing van een aanvraag om een projectbesluit.

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55