Onttrekken van grondwater te gebruiken als grondstof of gietwater, watervergunning


Voor het onttrekken van grondwater is een watervergunning nodig van het waterschap. In bepaalde gevallen kunt u volstaan met een melding bij het waterschap. Ook kan het zijn dat u een vergunning moet aanvragen bij de provincie.
Hieronder kunt u zien voor welke gevallen u toestemming nodig heeft van de provincie.

Provincie:

  • industriële onttrekkingen groter dan 150.000 kubieke meter per jaar;
  • openbare drinkwatervoorziening;
  • koude-/warmte-opslag.

Waterschap:

  • industriële onttrekkingen kleiner dan 150.000 kubieke meter per jaar;
  • bronbemalingen;
  • beregening;
  • grondwateronttrekkingen voor saneringen.

Melding of vergunning

Voor sommige veel voorkomende werkzaamheden is een schriftelijke melding voldoende.

Melding

Het waterschap kan zogenaamde algemene regels opstellen. Voldoet u hieraan? Dan hoeft u de onttrekking alleen schriftelijk te melden aan het waterschap. Zie product: Onttrekken van grondwater voor grondstof of gietwater, melding.

Watervergunning

Voldoen uw werkzaamheden niet aan de algemene regels? Eventueel kan er een watervergunning worden verleend.

Termijn

De provincie neemt binnen 8 weken na ontvangst een besluit over uw aanvraag.

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

Wet- en regelgeving

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55