Natuurvergunning gebiedsbescherming (Natura 2000) aanvragen


Het onderdeel gebiedsbescherming binnen de Wet natuurbescherming (Wnb) beschermt Nederlandse Natura 2000-gebieden.

U krijgt te maken met de Wnb als u activiteiten onderneemt of gaat ondernemen die negatieve gevolgen kunnen hebben voor de aangewezen habitattypen en soorten (de instandhoudingsdoelen) in een Natura 2000-gebied.

Negatieve gevolgen op instandhoudingsdoelstellingen van soorten kunnen plaatsvinden bij uitvoering van activiteiten in de directe omgeving van een Natura 2000-gebied. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het geluid dat wordt veroorzaakt bij het uitvoeren van werkzaamheden. Dit werkt verstorend voor de aangewezen vogelsoorten binnen dat gebied. Bij instandhoudingsdoelstellingen van habitattypen kunnen ook invloeden van bronnen ver buiten het gebied invloed hebben. Denk daarbij aan de emissie van ammoniak door het houden van landbouwdieren of de emissie van stikstofoxiden bij de verbreding van een weg of bij een industriële activiteit. Maar ook andere activiteiten kunnen vergunningplichtig zijn. Denk daarbij aan grondwateronttrekking of het organiseren van evenementen in of rond Natura 2000-gebieden.

Beleidsregels in- en extern salderen

De beleidsregels in- en extern salderen zijn op 13 december 2019 van kracht geworden. Daarmee is het voor een groot deel van de stikstof uitstotende projecten weer mogelijk om een vergunningaanvraag te beoordelen en zo mogelijk een vergunning te verlenen. Op deze pagina vindt u het aangepaste aanvraagformulier dat u kunt gebruiken voor het aanvragen van een vergunning in het kader van gebiedsbescherming binnen de Wnb.

Procedure

De definitieve vergunning wordt verleend binnen 13 weken na datum waarop de aanvraag is ingediend. Omdat wij gebruik maken van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, wordt deze termijn door ons met 13 weken verlengd.

De openbare uniforme voorbereidingsprocedure houdt in dat we eerst een ontwerpvergunning ter inzage leggen. Gedurende zes weken staat deze open voor zienswijzen. Vervolgens worden eventuele zienswijzen verwerkt in een definitieve vergunning, die ook zes weken ter inzage ligt.

U zult in uw aanvraag voor een natuurvergunning in het kader van gebiedsbescherming ook moeten beoordelen of er bij uitvoering van de door u geplande activiteiten effecten zijn te verwachten op overige beschermde soorten binnen het onderdeel soortenbescherming van de Wnb. Hiervoor verwijzen we u naar het onderdeel soortenbescherming op onze website.

Afhandeling aanvraag

De procedure voor de afhandeling van uw aanvraag gaat als volgt:

  • U kunt uw aanvraag indienen via het digitale aanvraagformulier. U koppelt de noodzakelijke documenten aan het aanvraagformulier, door deze te uploaden.
  • Zodra we uw aanvraag hebben ontvangen, sturen wij u een ontvangstbevestiging met een zaaknummer, waaronder uw aanvraag geregistreerd is.
  • We beoordelen uw aanvraag inhoudelijk en toetsen deze aan de wettelijke eisen.
  • U krijgt schriftelijk bericht als uw aanvraag niet compleet is. Wij stellen u in de gelegenheid om uw aanvraag volledig te maken. Aanvullingen kunt u sturen naar: vth@drenthe.nl.
  • We publiceren het ontwerpbesluit. Eenieder kan binnen 6 weken zienswijzen indienen tegen het besluit over de aanvraag.
  • We maken het besluit definitief en betrekken daarbij eventueel ingediende zienswijzen.
  • Wij publiceren het definitieve besluit. Belanghebbenden die een zienswijze ingediend hebben kunnen binnen 6 weken beroep aantekenen.

Contact

Op deze pagina’s vindt u informatie over de aan te leveren gegevens voor uw aanvraag voor een vergunning. Indien u, na het doorlopen van de stappen en de toelichting nog met onduidelijkheden zit of u een concept wilt bespreken, kunt u een vooroverleg met ons inplannen. Op die manier bent u goed op de hoogte van de gegevens die wij nodig hebben om uw aanvraag goed te kunnen beoordelen. Dit kan de procedure aanzienlijk bespoedigen. Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op. Dat kan via de e-mail: vth@drenthe.nl of telefonisch via: (0592) 36 55 55.

Leges

U betaalt de provincie leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing. De actuele legesbedragen zijn te vinden in de Belastingverordening provincie Drenthe 2022.

Intrekken aanvraag

U kunt uw aanvraag digitaal intrekken. U kunt ondertekenen met een gescande handtekening of eHerkenning. Voor inloggen en ondertekenen met eHerkenning heeft u bij de provincie Drenthe minimaal betrouwbaarheidsniveau EH2+ nodig. Daarnaast dient u gemachtigd te zijn voor de dienst 'Aanvragen met eHerkenning'.

Meer informatie over digitaal ondertekenen

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55