Milieuverslag bedrijven, PRTR-verslag


Voert uw industriële bedrijf activiteiten uit die nadelig zijn voor het milieu op het gebied van afval, energie- en watergebruik? Dan moet u jaarlijks een milieurapportage opstellen over uw bedrijf. Dit heet het integraal PRTR-verslag. PRTR is de afkorting van Pollutant Release and Transfer Register (Register van uitstootgegevens en overbrenging van verontreinigende stoffen). Ook de uitstoot van verontreinigende stoffen naar lucht, water en bodem vallen hieronder. Overschrijdt uw bedrijf de drempelwaarde van 1 of meer stoffen op de stoffenlijst (zoals methaan, koolmonoxide of kooldioxide)? Dan moet u de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen rapporteren aan de instantie die de omgevingsvergunning verleende. De drempelwaarde van een stof bepaalt of het bedrijf een rapportageplicht heeft voor die stof. U verstuurt het verslag via het elektronisch milieujaarverslag (e-MJV). Het komt bij de juiste instantie terecht, bijvoorbeeld de provincie, en de gegevens worden daarna naar de minister van Infrastructuur en Waterstaat gestuurd.

Voorwaarden

De voorwaarden zijn onder andere: U heeft een industrieel bedrijf in een van de volgende sectoren: energie, productie en verwerking van metalen, minerale en chemische industrie, afval- en afvalwaterbeheer, productie en verwerking van papier en hout, intensieve veeteelt en aquacultuur, de voedsel- en drankensector (als het gaat om dierlijke en plantaardige producten) en bepaalde overige activiteiten. Uw bedrijf voldoet aan de capaciteitseisen (in Bijlage I van de PRTR-verordening) en valt daarmee onder de PRTR-regeling .Uw bedrijf overschrijdt drempelwaarden voor de uitstoot en heeft daardoor de plicht een PRTR-verslag te maken. U vindt de drempelwaarden in Bijlage II van de PRTR-verordening.

Aanpak

U stuurt het verslag op voor 1 april na het verslagjaar. Gebruik hiervoor het elektronisch milieujaarverslag (e-MJV). Wilt u dat uw bedrijfs- of fabricagegegevens vertrouwelijk behandeld worden? Dien dan een verzoek in bij de instantie die uw omgevingsvergunning heeft verleend.

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55