Kapmelding houtopstanden


Gaat u bomen of andere houtopstanden kappen of rooien, dan moet u in een aantal situaties minimaal vier weken van tevoren een kapmelding bij de provincie indienen.

In Nederland worden bossen en andere houtopstanden beschermd in de Wet natuurbescherming (voorheen Boswet).  Daarin staat dat mensen die bomen willen kappen, dit moeten melden bij de provincie waarin het bos is gelegen. De provincie toetst deze meldingen en kan een kapverbod opleggen. Mag er wel worden gekapt, dan moeten er ook nieuwe bomen terugkomen door aanplant of natuurlijke verjonging.

Hieronder kunt u uw melding digitaal indienen. Kunt u uw melding niet digitaal indienen? Hiervoor is een PDF-versie van het formulier beschikbaar. Deze kunt u opvragen via vth@drenthe.nl.

Aanvragen met eHerkenning?

Voor inloggen en ondertekenen met eHerkenning heeft u bij de provincie Drenthe minimaal betrouwbaarheidsniveau EH2+ nodig. Daarnaast dient u gemachtigd te zijn voor de dienst 'Aanvragen met eHerkenning'.

Ondertekenen met DigiD voorlopig niet mogelijk

Het digitaal ondertekenen met DigiD is vanwege technische redenen voorlopig niet mogelijk bij onze aanvraagformulieren.  I.p.v. daarvan kunt u bij de betreffende formulieren een gescande versie van uw handtekening toevoegen. Hiervoor gebruikt u het beschikbare format.  Later dit jaar zal ondertekenen met DigiD weer mogelijk zijn.  Ondertekenen met eHerkenning blijft wel mogelijk.

Voorwaarden

Wanneer moet u het kappen melden?

De Wet natuurbescherming geldt voor bos, maar ook voor andere 'houtopstanden' zoals houtwallen, heester- en struikhagen, struwelen of beplantingen van bosplantsoenen. U moet uw voornemen om te kappen of rooien melden als:

 • de houtopstand buiten de 'bebouwde kom Houtopstanden' ligt;
 • de houtopstand groter is dan 10 are (1.000 vierkante meter) of het gaat om bomen in een rijbeplanting van 20 bomen of meer.

U moet in dat geval een kapmelding doen als u houtopstanden wilt kappen of rooien (ontwortelen), of als bomen en struiken door uw handelen of door uw vee sterven of ernstig beschadigd raken.

Bent u verplicht een kapmelding te doen? Doe dit dan minimaal vier weken voordat u de bomen wilt (laten) kappen.

Wat zijn de uitzonderingen?

De meldplicht en de plicht tot herbeplanten geldt niet voor:

 1. houtopstanden binnen de bij besluit van de gemeenteraad vastgestelde grenzen van de bebouwde kom;
 2. houtopstanden op erven of in tuinen;
 3. fruitbomen en windschermen om boomgaarden;
 4. naaldbomen, kennelijk bedoeld om te dienen als kerstbomen, indien niet ouder dan twintig jaar;
 5. kweekgoed;
 6. uit populieren of wilgen bestaande:
  - wegbeplantingen;
  - beplantingen langs waterwegen, en
  - eenrijige beplantingen langs landbouwgronden;
 7. het dunnen van een houtopstand;
 8. uit populieren, wilgen, essen of elzen bestaande beplantingen die kennelijk zijn bedoeld voor de productie van houtige biomassa, indien zij:
  - ten minste eens per tien jaar worden geoogst;
  - bestaan uit minstens tienduizend stoven per hectare per beplantings-eenheid, zijnde een aaneengesloten beplanting die niet wordt doorsneden door onbeplante stroken breder dan twee meter, en
  - zijn aangelegd na 1 januari 2013.

Aanpak

Melden

Voor het indienen van de melding kan gebruik worden gemaakt van het meldingsformulier. Denk aan de volgende aandachtspunten bij het invullen:

 • Doe per (boom)eigenaar een kapmelding.
 • Voeg een topografische kaart bij (schaal minimaal 1:25.000) waarop de te kappen bomen staan aangegeven.
 • Beperk het aantal percelen of houtopstanden tot 5 per melding.
 • De eigenaar van het perceel doet de melding, of degene die de kap-, rooi- of bouwwerkzaamheden uitvoert met daarbij een machtiging van de eigenaar.

Geen bericht: toestemming

Krijgt u binnen vier weken na het indienen van de melding geen bericht? Dan mag u de bomen kappen. Doe dit binnen een jaar nadat u de kapmelding hebt verstuurd. Wacht u langer, dan moet u opnieuw een kapmelding doen. De ontvangstbevestiging die u ontvangt van de provincie is voor u het bewijs dat wij de melding hebben ontvangen. Binnen 3 jaar na de kap moet u bomen herplanten.

Geen toestemming

Als wij het kappen niet toestaan, dan melden we dat binnen vier weken aan de melder en in afschrift naar de grondeigenaar. We noemen altijd de reden voor het kapverbod. Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar indienen. Meer informatie over de bezwaarprocedure.

Plicht tot herbeplanten

Voor de gekapte bomen moeten weer bomen in de plaats komen. Dit heet de plicht tot herbeplanten. Dit doet u binnen 3 jaar na de kap van de bomen op een bosbouwkundige verantwoorde wijze. Indien u het niet wenselijk vindt om op dezelfde locatie de bomen weer te herplanten kunt u een verzoek doen om deze op een andere locatie te herbeplanten. In bijzondere gevallen is het mogelijk om een ontheffing van de plicht tot herbeplanten te krijgen. Meer informatie over de eisen van herbeplanting en de ontheffingsmogelijkheden leest u op de pagina ontheffingsmogelijkheden houtopstanden.

Kapvergunning gemeente

Soms is er ook een kapvergunning (omgevingsvergunning) nodig, naast de kapmelding voor de Wet natuurbescherming. De gemeente geeft kapvergunningen af. Voordat u gaat kappen is het raadzaam om bij de gemeente na te vragen of een kapvergunning is vereist. Als dat zo is, moet u die apart aanvragen. In de bomenverordening van uw gemeente ligt vast voor welke bomen deze vergunning nodig is.

Soortenbescherming

Voordat u gaat kappen dient u te onderzoeken of er als gevolg van uw voornemen een ontheffing nodig is voor soortenbescherming. Hieraan moet u denken als de te kappen opstanden een leefgebied is voor bijvoorbeeld vogels of vleermuizen. Een ontheffing is niet nodig als u gaat werken via een goedgekeurde gedragscode. Meer informatie hierover kunt u vinden op deze pagina.

Bezwaar en beroep

Als de provincie u een (gedeeltelijk) kapverbod oplegt, dan kunt u tegen dit besluit binnen 6 weken bezwaar maken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank. Eventueel kunt u ook nog in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55

Meer informatie over digitaal ondertekenen