Grens bebouwde kom, vaststelling


De provincie kan bebouwde kom grenzen vaststellen. De bebouwde kom is aansluitende bebouwing in de vorm van een stad of een dorp. Een verderop gelegen bedrijventerrein kan ook tot de bebouwde kom horen. Het initiatief tot het aanwijzen en vaststellen van een bebouwde kom ligt bij de gemeente.

Voorwaarden

De provincie kan overgaan tot herziening van de grenzen van een bebouwde kom wanneer aan één van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • de wegenlegger wordt herzien (de wegenlegger geeft een informatie over de openbaarheid en onderhoudsplicht van wegen buiten de bebouwde kom).
  • de bebouwde kom is verouderd ten aanzien van het bestemmingsplan;
  • bouwwerkzaamheden of voorgenomen bouwwerkzaamheden geven daartoe aanleiding.
  • herziening is nodig voor uitvoering van andere wettelijke regelingen, die gevolgen verbinden aan de vaststelling van de bebouwde kom op grond van de Wegenwet.

Contact

Gemeenten dienen een verzoek tot het vaststellen van bebouwde kom grenzen in bij Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe. U vraagt dit aan via post@drenthe.nl.

Bezwaar en beroep

Meer informatie over bezwaar en beroep kunt u vinden op onze website: Bezwaar, beroep en zienswijzen

Wet- en regelgeving

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55