Besluit uniforme saneringen, BUS-melding


Eenvoudige bodemsaneringen moet u melden met een BUS-melding. BUS is de afkorting van Besluit uniforme saneringen. Deze saneringen vinden op een standaardmanier plaats. Hierdoor zijn de onderzoekskosten veel lager. U hoeft ook geen saneringsplan te maken. Voorbeelden van eenvoudige bodemsaneringen zijn:

 • kleinschalige grondverplaatsing
 • kleine ontgravingen bij woningen
 • aanleggen of vernieuwen van kabels, leidingen en rioleringen
 • verwijdering van mobiele verontreinigingen door huisbrandolietanks


Er zijn verschillende categorieën van uniforme saneringen. Deze hangen af van de verontreinigingssituatie in de bodem. De categorieën zijn:

 • Immobiel: de verontreinigende stoffen in de bodem hebben zich niet of weinig verspreid naar het grondwater.
 • Mobiel: de stoffen in de bodem zijn boven de toegestane waarde en hebben zich verspreid naar het grondwater.
 • Tijdelijk uitplaatsen: er is een immobiele verontreiniging die bij de uitvoering van civieltechnische werkzaamheden, zoals de aanleg van ondergrondse infrastructuur, leidingen en kabels, tijdelijk verwijderd moet worden.

Voorwaarden

Voor een BUS-melding gelden de volgende voorwaarden:

 • Het gaat om een kleinschalige, niet complexe verontreiniging van grond.
 • De melding gaat over een of meerdere stukken grond van dezelfde eigenaar. Deze voorwaarde geldt niet voor de categorie 'Tijdelijk uitplaatsen'.
 • Het saneringsproject wordt milieukundig begeleid door een gekwalificeerd bedrijf. Deze moet Kwalibo-erkend zijn. Kwalibo staat voor kwaliteitsborging in het bodembeheer. Milieukundige begeleiding is niet nodig bij een tijdelijke uitplaatsing van grond.
 • U gebruikt 1 van de aangewezen technieken voor de sanering:
  • open ontgraving
  • aanbrengen isolatielaag
  • een combinatie daarvan
 • U woont niet in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht of 1 van de gemeenten genoemd in artikel 1 van het Besluit aanwijzing bevoegdgezaggemeenten Wet bodembescherming. Woont u in 1 van deze gemeenten? Dan doet u de BUS-melding in de gemeente waar u woont.

Aanpak

U gebruikt bij de melding het voorgeschreven meldingsformulier. Stuur daarnaast een recente kadastrale kaart op, waarop de te saneren stukken grond duidelijk zijn aangegeven. En ook het resultaat van het uitgevoerde bodemonderzoek.

Bij een aanpak met open ontgraving (mobiele verontreinigingssituatie) is nog een nader onderzoek vereist.

Meld uw plan voor een uniforme sanering bij de provincie Drenthe of bij de gemeente Emmen als het om een lokatie binnen het grondgebied van de gemeente Emmen gaat.

Termijn

De provincie of gemeente Emmen beslist binnen 5 weken over uw BUS-melding. Krijgt u geen bericht van de provincie of de gemeente Emmen binnen 5 weken na uw BUS-melding? Dan zijn alle gegevens volledig aangeleverd en kunt u beginnen met de werkzaamheden.

Over een sanering tijdelijk uitplaatsen van de grond voor werkzaamheden beslist de provincie of de gemeente Emmen binnen 5 werkdagen.

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Raadhuisplein 1
7811 AP Emmen

Postadres

Postbus 30.001
7800 RA Emmen
gemeente@emmen.nl 
Telefoon 14 0591