Activiteiten uitvoeren in een gebied met drinkwater


Een waterwingebied is een gebied waaruit een waterleidingbedrijf grondwater haalt voor drinkwater. De grondwaterbeschermingsgebieden zijn de gebieden direct om de waterwingebieden heen. U herkent deze gebieden aan de blauwe bordjes langs de weg met 'waterwingebied' of ‘grondwaterbeschermingsgebied’ erop. Deze gebieden moeten schoon blijven voor een goede bescherming van ons drinkwater. Daarom gelden er regels voor activiteiten in waterwingebieden en grondwaterbeschermingsgebieden. Sommige activiteiten in waterwin- en grondwaterbeschermingsgebieden zijn verboden. Bijvoorbeeld:  stoffen in de bodem brengen die de bodem kunnen vervuilen installaties bouwen die de bodem kunnen vervuilen ondergrondse bodemenergiesystemen aanleggen  Hiervoor kunt u een ontheffing aanvragen of vooraf een melding doen. De provincie kan bepalen of alleen een melding voldoende is of dat u een ontheffing moet aanvragen. Voor sommige activiteiten geldt een absoluut verbod. In de ontheffing staan regels waar u zich aan moet houden. Zonder ontheffing of melding mag u geen activiteiten uitvoeren.

Voorwaarden

De houder van een badinrichting kan een ontheffing aanvragen.

Voorwaarden

De provincie beoordeelt elke ontheffingsaanvraag afzonderlijk. Het kan zijn dat er voorschriften worden gesteld om het gebied te beschermen tegen verontreiniging.

Contact

U doet de melding of vraagt de ontheffing voor het uitvoeren van activiteiten binnen een waterwin- of grondwaterwingebied aan bij de provincie.

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55