Omgevingsvergunning beperkte milieutoets

Een bedrijf moet vooraf toestemming vragen voor het verrichten van activiteiten op het gebied van windmolens, rioolwaterzuivering, beheer en opslag ven afvalstoffen, grond of baggerspecie, en voor de opwekking van aardwarmte. De provincie of de gemeente voert dan een beperkte milieutoets uit. Bij toestemming krijgt u een reguliere omgevingsvergunning.

Voorwaarden

De milieutoets is van toepassing op 2 soorten activiteiten. Namelijk:

1. 2 gevallen waar een mer-beoordeling verplicht is (mer = milieueffectrapportage):

  • mer-beoordeling voor windmolens;
  • mer-beoordeling voor rioolwaterzuiveringsinstallaties.

2. gevallen waar er een toets moet gebeuren om te beoordelen of de activiteit past in de lokale situatie:

  • bij grote rioolwaterzuiveringsinstallaties - voldoen zij aan de geluidsgrenswaarden;
  • bij activiteiten met afvalstoffen – met het oog op een doelmatig beheer van de afvalstoffen;
  • bij opslag van grond of baggerspecie – met het oog op doorstaan van de integriteitstoets (Bibob-toets) door het opslagbedrijf;
  • bij installatie van gesloten bodemenergiesystemen (voor opwekking aardwarmte) in zogenaamde interferentiegebieden.

Voor de mer-beoordelingen geldt: De omgevingsvergunning beperkte milieutoets (obm) wordt alleen verleend als er geen mer hoeft te worden gemaakt. U krijgt dan een reguliere omgevingsvergunning.
Moet er wel een mer worden opgesteld, dan wordt geen Obm verleend, en moet u de uitgebreide procedure voor de omgevingsvergunning volgen.

Contact

De toestemming voor de Omgevingsvergunning beperkte milieutoets vraagt u aan via het Omgevingsloket Online (OLO).

Termijn

U krijgt de beslissing binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag.

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt