Vuurwerk, ontbrandingsmelding of ontbrandingstoestemming

Alleen gespecialiseerde vuurwerkbedrijven mogen buiten oud en nieuw vuurwerk afsteken.

Afhankelijk van het soort en/of de hoeveelheid vuurwerk moet conform het Vuurwerkbesluit een ontbrandingstoestemming worden gevraagd bij de provincie of moet er een ontbrandingsmelding worden gedaan.

Het vuurwerk moet vooraf worden gemeld bij de provincie. Dit heet een ontbrandingmelding.

Als de provincie de melding heeft ontvangen krijgt u hiervan bericht. Hierin staat of uw melding wel of niet voldoet aan de voorwaarden van het Vuurwerkbesluit.

De veiligheidsregio (brandweer), de gemeente en de minister van I&M worden van de ontbrandingsmelding op de hoogte gesteld.

Als u met uw bedrijf vuurwerk gaat afsteken, heeft u een toepassingsvergunning nodig. Daarnaast moet u elke keer dat u vuurwerk gaat afsteken een melding doen of een ontbrandingstoestemming aanvragen bij de provincie.

De ontbrandingstoestemming heeft u nodig als u bepaalde hoeveelheden of soorten vuurwerk wilt afsteken. Bijvoorbeeld:

 • professioneel vuurwerk
 • consumentenvuurwerk (meer dan 200 kilogram)
 • theatervuurwerk (meer dan 20 kilogram)

Wilt u geen professioneel vuurwerk afsteken? Of minder vuurwerk? Dan doet u een ontbrandingsmelding.

Voorwaarden

Alleen het gespecialiseerde vuurwerkbedrijf dat in het bezit is van een toepassingsvergunning (conform artikel 3B.1 en 3B.2 Vuurwerkbesluit) kan de ontbrandingsmelding indienen voor het vuurwerk waarvoor zij gecertificeerd zijn.

Bij de volgende soorten en/of hoeveelheden volstaat een ontbrandingsmelding:

 • maximaal 20 kilogram pyrotechnische artikelen voor theatergebruik of
 • 200 kilogram consumentenvuurwerk
 • of gezamenlijk 220 kg

In alle overige gevallen is een ontbrandingstoestemming vereist.

Houd er rekening mee dat er mogelijk nog andere vergunningen nodig zijn, zoals een evenementen vergunning van de gemeente of een vergunning volgens de Natuurbeschermingswet.

De voorwaarden zijn:

 • U heeft een toepassingsvergunning (bedrijfsvergunning).
 • U heeft een geldige aansprakelijkheidsverzekering.

U vraagt om ontbrandingstoestemming in de volgende gevallen:

 • U wilt professioneel vuurwerk afsteken.
 • U wilt consumentenvuurwerk (meer dan 200 kilogram) afsteken.
 • U wilt theatervuurwerk (meer dan 20 kilogram) afsteken.

In het volgende geval moet u een ontbrandingsmelding doen:

 • U wilt maximaal 20 kilogram theatervuurwerk of 200 kilogram consumentenvuurwerk afsteken (of gezamenlijk 220 kilogram).

Houd er rekening mee dat u misschien nog andere vergunningen nodig heeft. Bijvoorbeeld een evenementenvergunning van de gemeente.

Aanpak

U doet de melding ten minste twee weken voor de datum van het vuurwerkevenement. In uitzonderlijke gevallen kan onder andere met goedkeuring van de burgemeester van deze termijn worden afgeweken.

Bij de ontbrandingsmelding worden de gegevens en bescheiden ingediend volgens artikel 3B.3a, lid 2 van het Vuurwerkbesluit.

De melding wordt langs elektronische weg ingediend (artikel 3B.3a, lid 1, Vuurwerkbesluit) middels het “E-formulier Aanvragen Vuurwerkevenementen". Om gebruik te maken van deze applicatie heeft u een gebruikersnaam en een inlogcode nodig. Deze kunt u aanvragen op telefoonnummer 06-52857517. De aanvraag wordt ondertekend met uw DigiD of met E-herkenning.

Houd er rekening mee dat er mogelijk nog andere vergunningen nodig zijn, zoals een evenementen vergunning van de gemeente of een vergunning volgens de Natuurbeschermingswet.

U doet de melding minimaal 2 weken voor het evenement.

U doet de aanvraag voor ontbrandingstoestemming minimaal 14 weken voor de geplande vuurwerkontbranding. Ook voor meerdere evenementen of voorstellingen (multiple events) kunt u onder voorwaarden in 1 keer toestemming aanvragen.

Zowel bij de melding als de aanvraag levert u de volgende gegevens mee:

 • datum, tijdstip en plaats van het evenement
 • een afschrift van de toepassingsvergunning
 • een afschrift van het certificaat vuurwerkdeskundige (KIWA-certificaat)
 • een schietlijst
 • een actuele situatietekening (bij ontbranden in de buitenlucht)
 • als u wegen gaat afzetten, toestemming van de eigenaar of beheerder

Contact

U vraagt de ontbrandingstoestemming aan bij de provincie. Daar doet u ook de ontbrandingsmelding. Dit doet u digitaal via het Vuurwerkportaal. U kunt de aanvraag met DigiD of eHerkenning doen.

De toepassingsvergunning vraagt u aan bij de DCMR Milieudienst Rijnmond.

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met de beslissing op uw toestemmingsaanvraag voor het ontbranden van vuurwerk? U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt


Uitvoerende instantie

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 365555