Besluit uniforme saneringen, BUS-melding

Eenvoudige bodemsaneringen kunt u melden met een BUS-melding. BUS is de afkorting van Besluit Uniforme Saneringen. Deze saneringen vinden op een standaard manier plaats. Hierdoor zijn de onderzoekskosten veel lager. U hoeft ook geen saneringsplan te maken. Voorbeelden van eenvoudige bodemsaneringen zijn:

 • kleinschalige grondverplaatsing
 • kleine ontgravingen bij woningen
 • aanleggen of vernieuwen van kabels
 • leidingen of rioleringen
 • verwijdering van mobiele verontreinigingen door huisbrandolietanks

Er zijn verschillende categorieën van uniforme saneringen. Deze hangen af van de verontreinigingssituatie in de bodem. De categorieën zijn:

 • Immobiel: de verontreinigende stoffen in de bodem hebben zich niet of weinig verspreid naar het grondwater.
 • Mobiel: de stoffen in de bodem zijn boven de toegestane waarde en hebben zich verspreid naar het grondwater.
 • Tijdelijk uitplaatsen: er is een immobiele verontreiniging die bij de uitvoering van civieltechnische werkzaamheden, zoals de aanleg van ondergrondse infrastructuur, leidingen en kabels, tijdelijk verwijderd moet worden.

Voorwaarden

Voor een BUS-melding gelden de volgende voorwaarden:

 • Het gaat om een kleinschalige, niet complexe verontreiniging van grond.
 • De melding gaat over een of meerdere stukken grond van dezelfde eigenaar. Deze voorwaarde geldt niet voor de categorie 'Tijdelijk uitplaatsen'.
 • U gebruikt een van de aangewezen technieken voor de sanering:
  • open ontgraving;
  • aanbrengen isolatielaag; of
  • een combinatie daarvan.

Aanpak

U gebruikt bij de melding het voorgeschreven meldingsformulier. Stuur daarnaast een recente kadastrale kaart op waarop de te saneren stukken grond duidelijk zijn aangegeven. En ook het resultaat van het uitgevoerde bodemonderzoek.
Bij een aanpak met open ontgraving (mobiele verontreinigingssituatie) is nog een nader onderzoek vereist.

Contact

Meld uw plan voor een uniforme sanering bij de provincie.

Termijn

De provincie beslist binnen 5 weken over uw BUS-melding. Krijgt u geen bericht binnen die tijd? Dan zijn alle gegevens volledig aangeleverd en gaat de provincie akkoord.
Over een sanering tijdelijk uitplaatsen van de grond voor werkzaamheden beslist de provincie binnen 5 werkdagen.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt


Uitvoerende instantie

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 365555