Bodemonderzoek, aanwijzing bedrijven

Als eigenaar van een bedrijf met bedrijventerreinen in gebruik, kunt u een overeenkomst sluiten met de Stichting Bodemsanering in gebruik zijnde bedrijfsterreinen (BSB) voor een bodemonderzoek. Dit doet u vrijwillig.

Wilt u niet deelnemen aan de BSB operatie? Dan kan de provincie uw bedrijf verplichten om een verkennend onderzoek uit te voeren. Dit heet een aanwijzing tot het verrichten van bodemonderzoek. Blijkt uit het verkennend bodemonderzoek dat er sprake is van bodemverontreiniging, dan moet u een nader bodemonderzoek uitvoeren. Op basis van dit onderzoek wordt beslist of bodemsanering noodzakelijk is. Doet uw bedrijf ook na de aanwijzing nog steeds geen onderzoek? Dan kan een bevel gegeven worden voor het verrichten van nader onderzoek.

Voorwaarden

U ontvangt een aanwijzing tot het verrichten van bodemonderzoek wanneer het volgende van toepassing is:

  • Op het bedrijfsterrein was op 31 december 1989 een bedrijf gevestigd dat behoorde tot een van de bedrijfsgroepen die te vinden zijn in de bijlage van het Besluit verplicht bodemonderzoek bedrijfsterreinen.

Contact

Stuur de resultaten van het verkennend onderzoek naar de provincie. Als u weigert om een verkennend bodemonderzoek te laten uitvoeren, dan kan de provincie u een verplichting opleggen.

Termijn

U ontvangt een aanwijzing als u de resultaten niet binnen 1 jaar na het verzoek tot verkennend bodemonderzoek heeft ingediend.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt


Uitvoerende instantie

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 365555