Programma INTERREG A in het gebied van de Eems-Dollard Regio (EDR)

De subsidie wordt als projectondersteuning in de vorm van een mede-financiering toegekend. De bijdrage van de Europese Unie en de nationale cofinanciering kunnen samen maximaal 80 % van de subsidiabele kosten bedragen, waarbij het aandeel van de EU-middelen tot maximaal 50 % beperkt is. Projectpartners moeten een regionaal aandeel van tenminste 20 % van de projectkosten bijdragen. Subsidiabel zijn slechts die kosten die direct met het programma en het project in verband staan en volgens de EU-verordeningen gesubsidieerd kunnen worden.

Voorwaarden

Er wordt subsidie verleend aan gemeenten, regionale overheden, verenigingen en anderepubliekrechtelijke en privaatrechtelijke rechtspersonen, alsmede aan natuurlijke personen

die een onderneming voeren.

Contact

Eerst wordt een projectschets opgesteld door de potentiële projectdrager. Dit wordt met het programma-management besproken. Voor zover het project past in het INTERREG IV A-programma, ontvangt de projectdrager de vereiste formulieren, waarmee een project officieel kan worden aangevraagd. In de verantwoordelijke gremia op programmaniveau wordt daarna over de projectaanvraag gesproken en besloten. Tijdens de fase van de projectaanvraag en de projectuitvoering bestaat een nauwe samenwerking tussen de projectpartners en het programma-management INTERREG bij de Eems Dollard Regio dat bereikbaar is op het volgende telefoonnummer: 0597 521 912

Bijgewerkt


Uitvoerende instantie

Eems Dollard Regio

Bezoekadres

Bunderpoort 14
9693 CJ Bad Nieuweschans

Postadres

Postbus Postbus 43
9693 ZG Bad Nieuweschans
edr@edr.eu
Fax 0597-522511
Telefoon 0597-521818