Stimuleringsregeling bodemsanering particulieren

Het gaat niet om subsidie van de overheid maar om een dienst in de vorm van werkzaamheden die de provincie verricht of laat verrichten voor het saneren van bodemverontreiniging op het grondgebied van particulieren, geen bedrijf zijnde.De provincie voert de sanering uit bij particulieren die een geval van ernstige bodem- verontreiniging hebben. Van de particulier wordt dan een financiële bijdrage verlangd in de saneringskosten. De provincie neemt de risico’s van financiële mee- en tegenvallers op zich. Dus als de kosten onvoorzien hoger worden, dan betaalt de provincie de meerkosten en de particulier niet. De particulier betaalt dus een bijdrage die, als die eenmaal is vastgesteld, niet meer verandert.De eigenaar/bewoner is verplicht om als eigen bijdrage aan de provincie Drenthe te betalen een bedrag van:-€ 5.000,-- als de datum van verkrijging van het onroerend goed is gelegen voor 1 januari 1987; -€ 5.000,-- verhoogd met € 2.000,-- oplopend voor ieder jaar daarna waarin het onroerend goed is verkregen als de datum van verkrijging van het onroerend goed is gelegen na 1 januari 1987. Hiervoor geldt een maximum van € 45.000,--.

Voorwaarden

1. Deze regeling is van toepassing op de eigenaar van een onroerend goed die tevens is aan te merken als bewoner van het desbetreffende onroerend goed of op een erfgenaam van een onroerend goed. Deze laatste hoeft niet de bewoner van het betreffende onroerend goed te zijn. Eigenaar/bewoner en erflater moeten kunnen worden aangemerkt als particulier. Om als particulier te worden aangemerkt moet cumulatief worden voldaan aan de volgende voorwaarden:- de rechtsvoorganger van de bewoner moet zelf ook bewoner zijn (geweest);- de woning is bestemd om te worden gebruikt voor bewoning door de bewoners zelf;- de bewoner moet een redelijke marktconforme prijs hebben betaald voor de woning;- het mag niet gaan om een perceelsgerelateerde verontreiniging zoals een verontreiniging van huisbrandolietank.2. Het geval van bodemverontreiniging moet volgens de Wbb kunnen worden aangemerkt als een geval van ernstige bodemverontreiniging en moet betrekking hebben op een verontreiniging van de landbodem.3. De aanvrager (eigenaar/bewoner of erfgenaam) dient in het bezit te zijn van een onderzoeksrapport waaruit de ernst, omvang (contourlijnen van de S- en I-waarde voor grond en grondwater) en spoedeisendheid kan worden vastgesteld. Veelal zal dit een (nader) bodemonderzoek zijn. Een (uitgebreid) oriënterend onderzoek kan ook voldoende zijn als hieruit ernst, omvang en spoedeisendheid vastgesteld kan worden.4. Als de aanvrager kan worden aangemerkt als eigenaar/bewoner dan komt het geval van bodemverontreiniging alleen voor sanering door de provincie Drenthe in aanmerking als de eigenaar/bewoner: -de verontreiniging niet heeft veroorzaakt, of -de verontreiniging wel heeft veroorzaakt maar het veroorzaken dateert van vóór 1975. De eigenaar/bewoner mag de kosten voor het bodemonderzoek in mindering brengen op de onder b genoemde eigen bijdrage indien en voor zover het bedrag is gelegen boven € 15.000,--. Erfgenaam 5. a. Als de aanvrager kan worden aangemerkt als erfgenaam, dan komt het geval van bodemverontreiniging voor sanering door de provincie Drenthe in aanmerking.b. De erfgenaam is verplicht om als eigen bijdrage aan de provincie Drenthe te betalen een bedrag:- ter grootte van 75% van de kosten van de sanering (inclusief de kosten van het onderzoek) als de verontreiniging is veroorzaakt door de erflater na 1975. Voor deze eigen bijdrage geldt een maximum van 75% van de waarde (= taxatiewaarde na sanering) van het onroerend goed;- ter grootte van 50% van de kosten van de sanering (inclusief de kosten van het onderzoek) als de verontreiniging is veroorzaakt vóór 1975 of als de verontreiniging is ontstaan na 1975 en de erflater deze verontreiniging niet heeft veroorzaakt. Voor deze eigen bijdrage geldt een maximum van 50% van de waarde (= taxatiewaarde na sanering) van het onroerend goed. De aanvragen worden in volgorde van binnenkomst beoordeeld en eventueel toegekend tot het moment waarop het jaarlijkse plafond van € 600.000,-- is bereikt.

Contact

De belanghebbende kan zich schriftelijk of mondeling melden. Dan volgt een periode van intensief overleg, informatieverstrekking, onderhandelingen, afspraken, afsluiten van een overeenkomst, planning, voorbereiding van onderzoek en saneringsplan, voorbereiding van beschikkingen volgens de Wet bodembescherming, aanbesteding, werkelijke uitvoering sanering inclusief herstel in oorspronkelijke staat en evaluatie van de sanering. Dit vergt een duur van een half jaar tot een jaar.

Wet- en regelgeving

Subsidie

31-12-2010

Maximale bijdrage

€ 600.000

Beschikbaar budget

€ 600.000 voor 2010 aan saneringskosten van de provincie voor particulieren. Het plafond geldt niet voor de bijdrage van de particulieren aan de provincie maar voor de totale maximale kosten van door de provincie uit te voeren bodemsaneringen. Het plafond wordt jaarlijks vastgesteld en bekendgemaakt.

Ingangsdatum subsidie

01-01-2010

Einddatum subsidie

31-12-2010

Bijgewerkt


Uitvoerende instantie

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 365555