Beleidsregel financiering instandhouding provinciale monumenten

Wanneer u eigenaar bent van een geregistreerd provinciaal monument, kunt u van de provincie subsidie krijgen om u tegemoet te komen bij de instandhoudingskosten van uw monument. De belangrijkste voorwaarde hierbij is dat de werkzaamheden worden uitgevoerd door een erkend leerbedrijf. Zo wil de provincie het restauratievak in Drenthe stimuleren.

Voor meer informatie over de aanvraagprocedure kunt u contact opnemen met het Steunpunt  Erfgoed Drenthe.

Voorwaarden

  1. Het object waarvoor een lening wordt aangevraagd, moet voorkomen op de provinciale monumentenlijst.
  2. De aanvrager moet eigenaar van dan wel zakelijk gerechtigde tot het object zijn, of een voorlopig koopcontract hebben.
  3. In de aanvraag moet rekening worden gehouden met de bij de beleidsregel horende uitvoeringsvoorschriften.
  4. De ondergrens voor een lening is € 10.000 en de bovengrens € 200.000.

Contact

De aanvraag moet worden ingediend op een door gedeputeerde staten vastgesteld formulier. Het formulier is verkrijgbaar via de Stichting Drents Plateau (voor contactgegevens zie hierna). Bij de aanvraag moet een bouwkundig inspectierapport (niet ouder dan 2 jaar) worden meegestuurd.

De inhoudelijke toetsing van aanvragen en de besluitvorming wordt uitgevoerd door de provinciale erfgoedorganisatie Stichting Drents Plateau. De financiële uitvoering is in handen gelegd van het Nationaal Restauratiefonds te Amersfoort.

Aanvragen kunnen gedurende het hele jaar worden ingediend bij de Stichting Drents Plateau. Leningen kunnen worden verstrekt zolang het binnen het Drents Monumentenfonds beschikbare budget niet uitgeput is.

Wet- en regelgeving

Subsidie

Geen

Maximale bijdrage

Minimaal bedrag van de lening: € 10.000.

Maximaal bedrag van de lening: € 200.000.

Beschikbaar budget

De voor het verstrekken van leningen benodigde middelen zijn gestort in het Drents Monumentenfonds. Dit is een zogenaamd “revolving fund”, wat betekent dat rente en aflossingen steeds worden toegevoegd aan het fonds.

Einddatum subsidie

01-01-2017

Bijgewerkt


Uitvoerende instantie

Stichting Drents Plateau

Bezoekadres

Stationsstraat 11
Assen

Postadres

Postbus Postbus 117
9400 AC Assen
info@drentsplateau.nl