Zienswijze indienen


Hoe kunt u een zienswijze indienen?

Een zienswijze kunt u schriftelijk of mondeling indienen bij de provincie.

Schriftelijk

Het indienen van een schriftelijke zienswijze kan door het sturen van een brief aan de provincie. In uw brief vermeldt u:

  • het voorgenomen plan of besluit waarover u een zienswijze indient
  • het kenmerk van het voorgenomen plan of besluit
  • de redenen waarom u een zienswijze indient
  • de datum
  • uw naam en adres
  • uw handtekening

Als iemand anders een zienswijze voor u indient, dan dient u een door u ondertekende schriftelijke machtiging mee te sturen.

Mondeling

Bij een mondelinge zienswijze verzoekt de provincie veelal om een afspraak te maken. Er wordt dan een verslag gemaakt van uw zienswijze

Niet digitaal

U kunt uw zienswijze niet digitaal indienen bij de provincie. Wij hebben de elektronische weg niet hiervoor opengesteld.

Binnen welke termijn moet een zienswijze worden ingediend?

De zienswijze dient binnen de daarvoor gestelde termijn te worden ingediend. Meestal is dat zes weken, tenzij een andere termijn is bekendgemaakt.

Wat gebeurt er na indiening van een zienswijze?

De provincie betrekt de ingediende zienswijzen in de afwegingen om te komen tot een definitief besluit. Als uw zienswijze is afgewezen, kunt u eventueel nog bezwaar maken of in beroep gaan. In het besluit ziet u welke mogelijkheid van toepassing is.

Hoorzitting?

De provincie kan vóór het nemen van het definitieve besluit een hoorzitting beleggen, maar is daartoe niet verplicht.

Tijdens een eventuele hoorzitting kunt u mondelinge zienswijzen indienen. Ook degenen die een schriftelijke zienswijze hebben gegeven, kunnen op deze zitting het woord voeren. Zorg er voor dat u binnen de gestelde termijn uw zienswijze mondeling of schriftelijk indient. Als de hoorzitting na die termijn wordt georganiseerd, moet u er dus voor zorgen dat u eerder uw zienswijze indient.