Dashboards


Naast de dashboards die de provincie zelf produceert, worden er elders ook interessante dashboards aangeboden. Hieronder volgt een overzicht:

Klimaatmonitor

De klimaatmonitor is een monitoringsportaal van het Rijk, dat gegevens voor de monitoring van lokaal en regionaal klimaat- en energiebeleid presenteert.

Arbeidsmarkt in zicht

Transparante informatie over de arbeidsmarkt voor overheden, onderwijs, ondernemers en beroepsbevolking op lokaal niveau.

Leefbaarometer

Informatie over de leefbaarheid in alle buurten en wijken.

Onderwijsmonitor

Een robuuste monitor die op het niveau van het stelsel inzicht geeft in de prestaties van het onderwijs.

tegel_wsjgemeente

Waar staat je gemeente

Cijfers over alle 355 Nederlandse gemeenten op alle belangrijke beleidsterreinen.

Waar staat je provincie

Cijfers over alle provincies op alle belangrijke beleidsterreinen.

Kwaliteit van leven

Een eerste stap in de monitoring van de brede welvaart op regionaal niveau waarbij de kwaliteit van leven in het ‘hier en nu’ in beeld wordt gebracht.

Leefbaarheidsmonitor

De leefbaarheidsmonitor geeft inzicht in de belangrijkste thema’s als het gaat om goed wonen, werken en leven. Er is aandacht voor demografische ontwikkelingen, informatie over de bereikbaarheid van voorzieningen en factoren die bijdragen aan of van invloed zijn op de leefbaarheid in Drenthe.

Fietsmonitor

In ‘Op Fietse in cijfers houden provincie Drenthe en Drentse gemeenten verschillende gegevens over fietsers bij, om goed in te kunnen spelen op de wensen en behoeften van fietsers in Drenthe. Doel is zoveel mogelijk het gebruik van de fiets stimuleren. In de tabbladen hieronder vindt u verschillende gegevens over fietsers Drenthe en per gemeente. Ook kunt u op sommige onderdelen aanklikken van welk jaartal u de cijfers wilt zien.

Monitor vestigingsdynamiek

Stichting LISA en I&O Research pogen met dit dashboard zo actueel mogelijke gegevens te tonen die iets zeggen over de impact van het coronavirus op de bedrijvigheid.