Dashboards


Naast de dashboards die de provincie zelf produceert, worden er elders ook interessante dashboards aangeboden. Hieronder volgt een overzicht:

Wijk- en dorpenmonitor

De wijk- en dorpenmonitor is een onderdeel van Drenthe in Feiten en Cijfers. In het kader van de Drentse Woonagenda zijn Drentse buurten in beeld gebracht. Met de monitor zijn de thema's bevolking, economie, welzijn, wonen, leefbaarheid en energie & milieu in beeld en in kaart gebracht.

Klimaatmonitor

De klimaatmonitor is een monitoringsportaal van het Rijk, dat gegevens voor de monitoring van lokaal en regionaal klimaat- en energiebeleid presenteert.

Regiodatabank

Op zoek naar nieuwe partners, klanten of leveranciers? De regiodatabank maakt alle bedrijven in Drenthe en Hardenberg vindbaar. Ondernemers kunnen hun bedrijfsprofiel verrijken om nog beter te worden gevonden in de regio!

Arbeidsmarkt in zicht

Transparante informatie over de arbeidsmarkt voor overheden, onderwijs, ondernemers en beroepsbevolking op lokaal niveau.

Leefbaarometer

Informatie over de leefbaarheid in alle buurten en wijken.

Onderwijsmonitor

Een robuuste monitor die op het niveau van het stelsel inzicht geeft in de prestaties van het onderwijs.

tegel_wsjgemeente

Waar staat je gemeente

Cijfers over alle 355 Nederlandse gemeenten op alle belangrijke beleidsterreinen.

Waar staat je provincie

Cijfers over alle provincies op alle belangrijke beleidsterreinen.

Kwaliteit van leven

Een eerste stap in de monitoring van de brede welvaart op regionaal niveau waarbij de kwaliteit van leven in het ‘hier en nu’ in beeld wordt gebracht.

Leefbaarheidsmonitor

De leefbaarheidsmonitor geeft inzicht in de belangrijkste thema’s als het gaat om goed wonen, werken en leven. Er is aandacht voor demografische ontwikkelingen, informatie over de bereikbaarheid van voorzieningen en factoren die bijdragen aan of van invloed zijn op de leefbaarheid in Drenthe.

Monitor vestigingsdynamiek

Stichting LISA en I&O Research pogen met dit dashboard zo actueel mogelijke gegevens te tonen die iets zeggen over de impact van het coronavirus op de bedrijvigheid.

Ondernemerschap & Innovatie in de regio

Weten wat er speelt op gebied van innovatie? Bekijk de kaart met het innovatie ecosysteem, spot kansen op gebied van aanbestedingen en ontdek subsidiemogelijkheden.