Deelgebied Bronnegermaden en Achterste Diep


Bronnegermaden en Achterstediep zijn nu vooral agrarisch gebied. De bovenloop van de Hunze heeft hier voornamelijk een afvoerfunctie. Toch biedt bijvoorbeeld Bronnegermaden mogelijkheden voor een meer natuurlijk ingericht gebied met vochtige hooilanden op lager gelegen gronden en met kruiden en faunarijke graslanden op de flanken van het beekdal. Er komen her en der al bijzondere soorten voor, zoals veldrus, holpijp, kleine waterzegge en dotterbloem.

Inmiddels is er een start gemaakt met de inrichting door een toekomstperspectief te schetsen op basis van wensen, opgaven en ideeën. Dit toekomstperspectief kan worden gebruikt bij gesprekken met grondeigenaren en bewoners. In 2020 gaan die gesprekken van start. Hieronder lees je per deelgebied wat er op stapel staat.

Bronnegermaden

Het deelgebied Bronnegermaden bestaat uit drie gebieden: Achtermade, Bronneger en Bronnegermaden. Elk gebied heeft zijn eigen uitdagingen, maar het inrichtingsplan behandelt deze drie gebieden gezamenlijk. De hydrologische maatregelen die in Bronnegermaden worden genomen, zijn gekoppeld aan deelgebied De Branden. Onderzoek hiernaar is in 2020 gedaan.

In 2021 worden verschillende andere onderzoeken rond hydrologie, ecologie, archeologie, omgevingseffecten uitgevoerd. De werkgroep grond onderzoekt of er ongeveer 40 hectare grond aan het Natuurnetwerk Nederland kan worden toegevoegd. Het contact met grondeigenaren staat hierbij voorop. Het inrichtingsplan zal in overleg met de streek en gebiedspartners worden opgesteld. De verwachting is dat dit in 2023 klaar zou kunnen zijn.  Na 2024, als alle vergunningen en aanbestedingen rond zijn, zouden de werkzaamheden van start kunnen gaan.

Achterste Diep

Een groot deel van het Achterste Diep is eigendom van akkerbouwers. Daarmee is rekening gehouden in het inrichtingsplan: het bepaalt de begrenzing en het ambitieniveau van natuurdoeltypen. Daarnaast worden landbouwkundige bedrijfsconcepten onderzocht die een bijdrage leveren aan natuur- en inrichtingsdoelen in het gebied en die de ondernemers in het gebied zouden kunnen toepassen. Door samen te zoeken naar vernieuwing en ruimte meervoudig te gebruiken, plukken zowel natuur als ondernemer daar de vruchten van. De Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO) en Drents Particulier Grondbezit (DPG) worden hier nauw bij betrokken.

Het doel is om ongeveer 50 hectare aan het Natuurnetwerk Nederland toe te voegen. Daarbij wordt goed onderzocht hoe de natuuropgave en het landbouwperspectief aan elkaar gekoppeld kunnen worden. In het Achterste Diep wordt daarom met de grondeigenaren gesproken. Zo zal er gezamenlijk verkend worden of en welke vernieuwende inrichting te realiseren is. Landbouw is hier op allerlei fronten bij betrokken. In 2021 zal een inrichtingsschets vertaald worden naar een concept-inrichtingsplan. Dat doet Prolander gezamenlijk met gebiedspartners en de streek. Net als voor Bronnegermad en, vinden er voor het Achterste diep verschillende onderzoeken plaats in 2021. Nadat alle subsidies zijn aangevraagd, het definitieve inrichtingsplan klaar is en planologische procedures zijn afgerond, kunnen de werkzaamheden hopelijk van start gaan in 2024.

Houd deze pagina in de gaten voor updates over de werkzaamheden in dit gebied.