Verkeersslachtoffers


Verkeersveiligheid staat bij de provincie Drenthe en haar verkeersveiligheidspartners hoog op de agenda.

trend In de afgelopen 20 jaar is het aantal verkeersdoden gehalveerd. Het aantal ernstig gewonden neemt echter alleen maar toe, vooral onder fietsers.
afstand tot doel Sinds 2010 is het aantal verkeersdoden minder dan 30 per jaar. Het aantal ernstig gewonden ligt rond de 800. Het Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe heeft de ambitie uitgesproken 'Samen richting Nul verkeersslachtoffers!' met als tussendoel maximaal 189 ernstig verkeersslachtoffers in 2025.

In het Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe (VVBD) werken de provincie, het Rijk en de 12 gemeenten samen aan een veilig bereikbaar Drenthe. Het VVBD heeft haar beleid beschreven in het Strategisch Plan Verkeersveiligheid Drenthe 2011-2020 en de actualisatie daarvan. Onder het motto ‘Samen richting Nul verkeersslachtoffers!’ streven de partijen ernaar dat er geen verkeersslachtoffers meer vallen. Het tussendoel is maximaal 189 verkeersdoden en ernstig gewonden in 2025. Het VVBD wil dat mensen het vanzelfsprekend gaan vinden om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen (verkeers)gedrag en daarmee voor de verkeersveiligheid van zichzelf en van anderen.

Afname aantal verkeersdoden stagneert

In de eerste jaren van deze eeuw lag het aantal verkeersdoden in Drenthe nog boven de 50 per jaar. De afgelopen jaren is dat gedaald tot minder dan 30 verkeersdoden per jaar.

Opvallend is de hoge leeftijd van de omgekomen fietsers. Ook landelijk valt op dat de oudere fietser relatief vaak betrokken is bij een fietsongeval. Verder valt op dat een derde van het aantal dodelijke verkeersongevallen een aanrijding tegen een boom betreft.

De afname van het aantal verkeersdoden is onder andere het resultaat van het veiliger worden van auto’s door autogordels achterin en airbags. Daarnaast zijn wegen veiliger geworden door onder andere de aanpak van specifieke locaties waar veel ongelukken gebeurden (blackspots). De aandacht dient zich nu vooral te richten op de bermen van wegen. Tenslotte is in de afgelopen jaren behoorlijk geïnvesteerd in gedragscampagnes, educatie, voorlichting en trainingen.

Aantal ernstig gewonden neemt toe

Kijken we naar het aantal ernstig gewonden, dan is de trend zorgwekkend. Zowel landelijk als regionaal stijgt het aantal ernstig gewonden in het verkeer. In Drenthe ligt het aantal nu op ongeveer 800 per jaar.

Het betreft vooral de fietsers die steeds vaker ernstig gewond raken in het verkeer. Vaak gaat het om eenzijdige ongevallen zoals tegen paaltjes fietsen. Hierbij valt op dat het toenemende gebruik van de e-bike leidt tot een toename van het aantal fietsongevallen, onder meer door valpartijen bij op- en afstappen.

Goede aanpak

Een analyse van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid heeft laten zien dat Drenthe op de goede weg is met de aanpak van de verkeersveiligheid.

Referenties

Aarts, L.T., Wesemann, P., Goldenbeld, Ch., van Petegem, J.W.H. & Wijnen, W. (2015). Verkeersveiligheidsanalyse Drenthe. Samenhang tussen Drentse kenmerken en verkeersveiligheid. SWOV rapportnummer H-2013-3. SWOV, Den Haag.