Weidevogels


Het agrarisch gebied is van oudsher belangrijk voor weidevogels.

trend Al enkele decennia gaan de meeste weidevogelsoorten in het agrarisch gebied sterk in aantal achteruit. Een van de grote dalers is de grutto, maar ook de kievit is op zijn retour. De ontwikkelingen gingen de afgelopen periode de ongewenste kant op.

De laatste decennia gaan veel boerenlandvogels sterk achteruit. De achteruitgang betreft vooral de weidevogels en in mindere mate de andere broedvogels van het agrarisch gebied, zoals akkervogels.

In Drenthe daalde de index voor weidevogels in het agrarisch gebied van 101 in 1984 (1990 = 100) naar 41 in 2014. Ook elders in Nederland nemen de weidevogels sterk af. Bovendien treft de afname steeds meer weidevogelsoorten. De voornaamste oorzaak van de achteruitgang van weidevogels is de voortdurende intensivering van de landbouw en inkrimping van het graslandareaal door bebouwing en wegenaanleg.

Grutto symbool van neergang

Eén van de bekendste weidevogels en symbool van de neergang is de grutto. Deze soort vertoont sinds de jaren 80 ook in Drenthe een dramatische achteruitgang (index daalt van 100 in 1990 naar 5 in 2014), zowel binnen als buiten het Natuurnetwerk Nederland. Ook de kievit ging sterk achteruit (index 2014 = 30).

Enkele soorten nemen toe

Een enkele soort van het weidegebied gaat vooruit, waaronder de graspieper. Deze soort laat vanaf midden jaren 80 van de vorige eeuw een positieve ontwikkeling zien.

Weidevogelgebieden

De provincie heeft in haar Natuurbeheerplan twee agrarische gebieden aangewezen als ‘leefgebied open grasland’ voor weidevogels. In deze gebieden worden beheervergoedingen gegeven om later maaien te stimuleren. Lokaal zijn goede resultaten geboekt door intensief weidevogelbeheer, bijvoorbeeld in het Drostendiepgebied.

Referenties

Brink, H. van den, A. van Dijk, B. van Os & P. Venema (1996). Broedvogels van Drenthe. Van Gorcum.

Dijk, A.J. van (2003). Trends van weidevogels met behulp van steekproefgebieden in het agrarisch gebied in Drenthe in 1970-2001. Provincie Drenthe, Assen.

Provincie Drenthe (2010). Natuur in Drenthe. Zicht op biodiversiteit. Provincie Drenthe, Assen.