Verdroging


Verdroging betekent dat de grondwaterstand niet voldoet aan de eisen van de natuur.

trend In de periode juli 2014 – december 2015 is het areaal verdrogingsbestrijding uitgebreid van 70% naar 85% van het totale areaal TOP-gebieden. De ontwikkelingen gingen de afgelopen periode de gewenste kant op.
afstand tot doel De verdrogingsbestrijding in de TOP-gebieden moest eind 2015 op het volledige areaal in uitvoering of verplicht zijn. Dit doel is voor 85% gehaald. De afstand tot het doel is niet heel groot of klein.

Verdrogingsbestrijding

Verdroging is gedefinieerd als het oppervlak natuur waar de huidige grondwatersituatie niet voldoet aan de gewenste hydrologische condities van de natuurdoelen. In Drenthe is in totaal 24.000 hectare natuur verdroogd.

Tot en met 2015 is de aanpak van de verdroging geconcentreerd in de zogenoemde TOP-gebieden. Dit zijn het Fochteloërveen, de Drentsche Aa, de Elperstroom, het Drents-Friese Wold, het Dwingelderveld, het Bargerveen, het Peizerdiep en de Reest. Het gaat om zes Natura 2000-gebieden en twee beekdalen (EHS), in totaal 11.502 hectare.

De doelstelling was om eind 2015 op het volledige areaal van de TOP-gebieden de verdrogingsbestrijding in uitvoering of financieel verplicht te hebben.

Aanpak verdroging in TOP-gebieden succesvol

Eind 2015 was de doelstelling voor de verdrogingsbestrijding in de TOP-gebieden voor 85% behaald. Medio 2014 was dit nog 70%. In de laatste anderhalf jaar zijn dus nog flinke vorderingen gemaakt. Vanaf 2016 heeft de verdrogingsbestrijding op het resterende areaal een nieuwe impuls gekregen door een combinatie met de hydrologische herstelmaatregelen van de Programmatische Aanpak Stikstof.

Verdrogingsbestrijding
Stand van zaken Hectare Percentage
In uitvoering / gereed 7.787 69%
Verplicht (in voorbereiding) 1.860 16%
Geen voortgang 1.755 15%
Totaal 11.502 100%
Bron: Provincie Drenthe, december 2015

Referenties

Provincie Drenthe (2014). Omgevingsvisie Drenthe. Provincie Drenthe, Assen.