Stikstofdepositie


Een teveel aan stikstof dat vanuit de lucht op de bodem neerslaat, is schadelijk voor de natuur.

trend In de periode 2011 – 2016 vertoonde de stikstofdepositie eerst een daling en bleef daarna ongeveer gelijk. De afgelopen periode waren er geen ontwikkelingen van betekenis, of er waren ongeveer evenveel gewenste als ongewenste ontwikkelingen.
afstand tot doel In bijna alle Drentse Natura 2000-gebieden wordt de kritische depositiewaarde voor stikstof overschreden. De afstand tot het doel is niet heel groot of klein.
vergelijking Drenthe-NL In Drenthe is de gemiddelde stikstofdepositie lager dan in Nederland als geheel. De situatie in Drenthe is beter dan in Nederland.
toekomst Naar verwachting zal de depositie de komende decennia afnemen, maar boven de kritische waarde blijven. Naar verwachting zullen er geen ontwikkelingen van betekenis zijn of zullen er ongeveer evenveel gewenste als ongewenste ontwikkelingen zijn.

Depositie van stikstof (NH3 en NOx) op de bodem leidt tot verzuring en vermesting. Plantensoorten en natuurtypen die hiervoor gevoelig zijn, gaan daardoor achteruit en kunnen zelfs verdwijnen. Deze problematiek doet zich vooral voor nabij  gebieden met intensieve veehouderij, de belangrijkste bron van ammoniak-emissie.

Voor Natura 2000-gebieden kan een te hoge stikstofdepositie betekenen dat de natuurdoelen niet gehaald kunnen worden. Daarom heeft het Rijk het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ontwikkeld. Dit programma heeft tot doel om de stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden omlaag te brengen, waarbij economische ontwikkelingen via een vergunning mogelijk blijven.

Afname stikstofdepositie

In 2011 bedroeg de gemiddelde stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden in Drenthe circa 1.728 mol N/ha/jr. In 2016 was dit gedaald tot 1.457 mol/ha/jr. Naar verwachting zal de stikstofdepositie verder afnemen. Deze reductie is het gevolg van diverse nationale en internationale maatregelen om de emissies van stikstof te verminderen.

Ondanks de reductie wordt in veel Drentse Natura 2000-gebieden de zogenoemde kritische depositiewaarde (KDW) voor stikstof nu en in de toekomst (2030) overschreden.

Referenties

RIVM (2017). Grootschalige Depositiekaart Nederland - depositiebestanden achterliggende jaren. RIVM, Bilthoven.