Flora van wegbermen


Plantensoorten met een voorkeur voor voedselarme en droge omstandigheden vormen een typisch Drents vegetatietype.

trend In wegbermen in het landelijk gebied nemen karakteristieke Drentse plantensoorten af ten gunste van meer algemene soorten. De ontwikkelingen gingen de afgelopen periode de ongewenste kant op.

Verandering van de gemiddelde bedekking (%) van plantensoorten van schrale droge graslanden in Drentse schrale wegbermen (links) en het gemiddeld aantal soorten van de soortengroep per opname van 25 meter lengte (rechts).

Plantensoorten met een voorkeur voor voedselarme en droge omstandigheden vormen een typisch Drents vegetatietype. Op veel plaatsen staan deze soorten onder druk. In open wegbermen op zand vinden ze een uitwijkmogelijkheid. Toch gaan ze ook hier achteruit.

Afname

Tussen 1998 en 2005 was er een afname van zowel de gemiddelde bedekking van deze soortengroep als het gemiddeld aantal soorten van deze groep op een plek. Voorbeelden van soorten die achteruit gaan zijn zandhoornbloem, vroege haver en gewone dophei. Algemene graslandsoorten nemen de plaats in van de soorten van voedselarme gronden.

Hoewel de algemene trend dus negatief is, geldt ze niet voor alle soorten. Grasklokje, een fraaie soort van iets minder uitgesproken schrale bermen, doet het juist goed.

Vermesting

De belangrijkste oorzaken van de achteruitgang zijn vermesting vanuit de omgeving en verrijking en verruiging door het laten liggen van maaisel. De achteruitgang van soorten van schrale graslanden is des te zorgelijker omdat ze zich ook voordoet in natuurterreinen. Hier is het waarschijnlijk mede een gevolg van de hoge stikstofdepositie.

Referenties

Netwerk Ecologische Monitoring. Landelijk Meetnet Flora – Milieu- en Natuurkwaliteit.

Provincie Drenthe (2010). Natuur in Drenthe. Zicht op biodiversiteit. Provincie Drenthe, Assen.