Flora van heide


Bij onvoldoende beheer treedt in heiden vergrassing, verruiging en veroudering op. Pijpenstrootje krijgt dikwijls de overhand.

trend In natte heiden gaat het goed met de (gewenste) pioniersoorten, maar blijft vergrassing een probleem. In droge heiden is dit juist andersom. De afgelopen periode waren er geen ontwikkelingen van betekenis, of er waren ongeveer evenveel gewenste als ongewenste ontwikkelingen.

Bij onvoldoende beheer treedt in heiden vergrassing, verruiging en veroudering op. Pijpenstrootje krijgt dikwijls de overhand. Door beheermaatregelen als plaggen of door grootschaliger natuurontwikkeling kan de verstikkende vergrassing worden doorbroken. In natte heiden verschijnen dan al gauw soorten als kleine zonnedauw, moeraswolfsklauw en witte en bruine snavelbies. Dit zijn pioniers die de weg bereiden voor andere kenmerkende heidesoorten.

Pioniers natte heide nemen toe

De pioniersoorten van natte heide laten in Drenthe een positieve ontwikkeling zien. In de periode 1999-2005 geldt dat het sterkst voor bruine- en witte snavelbies. De toename is vooral het gevolg van een intensiever beheer van heideterreinen en een aanpassing in de waterhuishouding. De vergrassing neemt echter nog niet af.

In drogere heiden gaan de pioniersoorten achteruit. Hier neemt wel de vergrassing af als gevolg van een afname van de stikstofbelasting vanuit de lucht.

Referenties

Dekker, H., A. Kerssies & E. le Gras (2010). Paarse pracht. Heidelandschappen van Drenthe. Van Gorkum, Assen.

NEM. Landelijk Meetnet Flora – Milieu & Natuurkwaliteit.

Provincie Drenthe (2010). Natuur in Drenthe. Zicht op biodiversiteit. Provincie Drenthe, Assen.