Broedvogels van overige natuurgebieden


Drenthe kent uitgestrekte heidegebieden met een diverse broedvogelbevolking.

trend Vanaf 1990 heeft de index van broedvogels van overige natuurgebieden vrij sterk gefluctueerd. Broedvogels van heide nemen al enkele decennia af, broedvogels van moeras laten in recente jaren een toename zien. De afgelopen periode waren er geen ontwikkelingen van betekenis, of er waren ongeveer evenveel gewenste als ongewenste ontwikkelingen.

Onder '(overig) natuurgebied' verstaan we alle typen natuur behalve bos en het agrarisch gebied. Het gaat in Drenthe vooral om heide en hoogveen. In recente jaren zijn er moerasgebieden bijgekomen, zoals de Onlanden.

Diverse ontwikkelingen in de twintigste eeuw hebben de broedvogelbevolking van natuurgebieden sterk negatief beïnvloed. Denk aan grootschalige ontginning en verdroging en vergrassing van het resterende areaal.

Achteruitgang broedvogels

De index van broedvogels van natuurgebied heeft sinds 1990 vrij sterk gefluctueerd. Kijken we naar de onderliggende natuurtypen, dan zien we dat de broedvogels van heide en hoogveen sinds het midden van de jaren 90 een afname vertonen. Door de ontwikkeling van moerasgebied De Onlanden laten de broedvogels van moeras juist een toename zien.

Verschuiving in soortensamenstelling

Enkele kenmerkende soorten zijn zeer sterk afgenomen (velduil, tapuit) of zelfs volledig verdwenen (duinpieper, korhoen). Soorten die voorheen talrijk waren in het agrarisch gebied, zoals veldleeuwerik, graspieper en roodborsttapuit, broeden nu in natuurterreinen. Oorzaak van de verschuiving van de soortensamenstelling zijn veranderingen in het beheer van de heide en van het omliggende agrarisch gebied.

Referenties

Provincie Drenthe (2010). Natuur in Drenthe. Zicht op biodiversiteit. Provincie Drenthe, Assen.

SOVON. Broedvogelmonitoring (BMP). (Webpagina oktober 2016)