Broedvogels van bos


De Drentse bossen bieden plaats aan veel soorten broedvogels.

trend In de periode 1990-2014 was aanvankelijk sprake van een toename van de populaties van broedvogels van bossen. In recente jaren lijkt de groei af te vlakken. De afgelopen periode waren er geen ontwikkelingen van betekenis, of er waren ongeveer evenveel gewenste als ongewenste ontwikkelingen.

Met het ouder worden van de aangeplante bossen in Drenthe is het aantal oudere bomen toegenomen. De soortensamenstelling en de structuur van de bossen zijn gevarieerder geworden. Door gewijzigd beheer blijft ook meer hout liggen. Dit zorgde voor vestiging van nieuwe soorten broedvogels en een toename in de diversiteit van de broedvogelbevolking. Ook diverse reeds gevestigde soorten maakten een populatiegroei door.

Broedvogelindex vlakt af

In de periode 1990-2014 nam de index van broedvogels van bossen toe met 5%. In het begin was sprake van een toename, maar in recente jaren lijkt de groei af te vlakken.

De trend is vooral veroorzaakt door ontwikkelingen in de loofbossen. Hier was aanvankelijk sprake van een sterke toename van populaties. Hoewel veel loofbossen inmiddels een ‘volwassen’ leeftijd hebben bereikt, laten de broedvogels van loofbos de laatste jaren toch een dalende trend zien. In naaldbos zijn de populaties sinds eind jaren 90 met 25% afgenomen.

De boomklever is een voorbeeld van een succesvolle veroveraar van gemengde en loofbossen. De index nam toe van 100 in 1990 naar 3927 in 2014.

Referenties

Drewes, R., H. Olk & H. Steendam (2006). Boomklever Sitta europaea, Drentse Vogel van het jaar 2005. Drentse Vogels 20: 62-75.

Provincie Drenthe (2010). Natuur in Drenthe. Zicht op biodiversiteit. Provincie Drenthe, Assen.

SOVON. Broedvogelmonitoring (BMP). (webpagina 27-09-2016)