Natuur


Drenthe is een echte natuurprovincie. Bossen, beekdalen, heiden, hoogvenen en vennen zijn karakteristieke habitats, met bijzondere flora en fauna. Maar ook buiten de natuurgebieden komt natuur voor die de moeite waard is om te behouden en van te genieten. In de Omgevingsvisie wordt natuur dan ook benoemd als een van de kernkwaliteiten van Drenthe. In de Natuurvisie 2040 Drenthe 'Gastvrije natuur' geeft de provincie aan hoe zij haar verantwoordelijkheid voor natuur invult.

Natuurnetwerk Drenthe

Het belangrijkste instrument voor behoud en ontwikkeling van natuur is het Natuurnetwerk Drenthe, onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland (voorheen Ecologische Hoofdstructuur). Hiermee werkt de provincie aan uitbreiding van het areaal natuur en versterking van de biodiversiteit. Onderdeel van het Natuurnetwerk Drenthe zijn de Natura 2000-gebieden. De provincie werkt ook aan uitbreiding van het bosareaal, deels als onderdeel van het Natuurnetwerk en deels daarbuiten.

Het beheer van de natuur wordt in belangrijke mate gefinancierd via het Subsidiestelsel Natuur en Landschap.

Milieudruk op natuur

Veranderingen in de omgeving kunnen negatieve effecten hebben natuur. Belangrijke vormen van milieudruk zijn vermesting, verzuring, verdroging en versnippering. Via natuurbeleid, maar vooral ook via sectoraal beleid en omgevingsbeleid wordt geprobeerd om de milieudruk te verminderen.