Stikstofdioxide


Veel stikstofdioxide in de lucht kan schadelijk zijn voor de volksgezondheid en de natuur.

trend In de periode 2010-2014 daalde de gemiddelde concentratie stikstofdioxide (NO2) in de lucht van 22 µg/m3 naar 13,3 µg/m3. De ontwikkelingen gingen de afgelopen periode de gewenste kant op.
afstand tot doel In 2014 lag de gemiddelde concentratie stikstofdioxide in de lucht ruim onder de grenswaarde van 40 µg/m3. De afstand tot het doel is klein of het doel is bereikt.
vergelijking Drenthe - NL In Drenthe is de gemiddelde concentratie stikstofdioxide lager dan in Nederland (13,3 µg/m3 tegen 20,1 µg/m3 in 2014). De situatie in Drenthe is beter dan in Nederland.
toekomst Naar verwachting zal de concentratie stikstofdioxide in de toekomst nog verder dalen. Naar verwachting gaan de ontwikkelingen de gewenste kant op.

Stikstofdioxide in de lucht

Hoge concentraties stikstofdioxide (NO2) in de lucht kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid. Verkeer en vervoer vormen verreweg de belangrijkste bron. Dit is ook de reden dat juist in (drukke) straten en in de nabijheid van snelwegen hoge concentraties worden waargenomen. Een tweede belangrijke bron zijn de industrie, raffinaderijen en de energiesector. Voor een provincie als Drenthe is de zogenoemde achtergrondconcentratie* van grote invloed op de totale luchtverontreiniging door NO2.

In de Europese richtlijn voor luchtkwaliteit zijn grenswaarden voor NO2 vastgelegd. Deze zijn gericht op bescherming van de volksgezondheid.

NO2-concentraties onder grenswaarde

De gemiddelde concentratie NO2 in Drenthe is gedaald van 22 µg/m3 in 2010 naar 13,3 µg/m3 in 2014. Deze waarden liggen ruim onder de jaargemiddelde grenswaarde van 40 µg/m3.

In Drenthe is de gemiddelde concentratie stikstofdioxide lager dan het landelijk gemiddelde, dat in 2014 20,1 µg PM10/m3 bedroeg.

* De achtergrondconcentratie is het deel van de luchtverontreiniging die afkomstig is van verder weg gelegen bronnen (Nederland, buitenland).

Referenties

Dönszelmann, C.E.P., S. Teeuwisse & K. van Dongen (2011). Luchtkwaliteit in Drenthe. Actualisatie van informatie. (pdf?handheld=true, 704 kB) CE Delft, Delft.

RIVM (2016). Hoe schoon is onze lucht? RIVM, Bilthoven.