Geluidhinder provinciale wegen


Geluidhinder kan schadelijk zijn voor de gezondheid en het welzijn van mensen.

trend In de periode 2006-2011 nam het aantal geluidgevoelige woningen met hinder in de lagere geluidsklassen toe en in de hogere geluidsklassen af. Het totale aantal woningen met hinder nam met bijna 5% toe. De afgelopen periode waren er geen ontwikkelingen van betekenis, of er waren ongeveer evenveel gewenste als ongewenste ontwikkelingen.

Conform (de Nederlandse implementatie van) de EU-richtlijn Omgevingslawaai moet de provincie de geluidbelasting langs de provinciale wegen in kaart brengen. Dit gebeurt eenmaal per 5 jaar.

Veranderingen tussen 2006 en 2011

Tussen 2006 en 2011 is het aantal geluidgevoelige woningen met hinder in de lagere geluidklassen toegenomen en in de hogere geluidklassen afgenomen. Oorzaken zijn een verschuiving van woningen met hinder uit de hogere geluidklassen naar de lagere geluidklassen, een toename van het aantal woningen langs wegen en een toename van de verkeersintensiteit. Het totale aantal woningen met hinder is toegenomen van 4.198 in 2006 naar 4.405 in 2011. Dit is een toename van een kleine 5%.

Het aantal woningen met slaapverstoring is alleen toegenomen in de laagste klasse en in de overige geluidklassen afgenomen. Het totale aantal woningen met slaapverstoring is afgenomen van 2.553 in 2006 naar 2.457 in 2011. Dit is een afname van een kleine 4%.

Referenties

Henckel, J.B. en D. Roels (2012). EU-geluidsbelastingkaart 2011. (pdf?handheld=true, 239 kB) Goudappel Coffeng.