Milieu & Gezondheid


Een goede milieukwaliteit is belangrijk voor de gezondheid en het welbevinden van mensen. In Nederland wordt naar schatting 2 tot 5% van de totale ziektelast veroorzaakt door een slechte milieukwaliteit. De belangrijkste problemen zijn luchtvervuiling en geluidhinder. Voorbeelden van klachten zijn verergering van aandoeningen zoals astma, slaaphinder en gevoelens van onveiligheid en vervreemding.

De provincie stelt in haar Omgevingsvisie dat zij wil dat in Drenthe minimaal aan de wettelijke milieunormen wordt voldaan. De provincie streeft naar behoud en waar mogelijk verbetering van de huidige milieu- en leefomgevingskwaliteit.

Luchtkwaliteit

De EU-richtlijn Luchtkwaliteit (2008) heeft tot doel om een goede luchtkwaliteit te bereiken in de lidstaten van de EU. Nederland werkt hieraan via het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Omdat Drenthe geen knelpunten kent op het gebied van luchtkwaliteit, neemt de provincie geen deel aan het NSL. Dit geldt overigens ook voor de provincies Groningen, Friesland en Zeeland. Wel heeft luchtkwaliteit voortdurend aandacht nodig, ook al zijn er geen knelpunten. In het Provinciaal Actieplan Luchtkwaliteit 2009-2012 staan maatregelen voor luchtkwaliteit beschreven.

Geluid

De EU-richtlijn Omgevingslawaai heeft tot doel ervoor te zorgen dat ‘niemand wordt blootgesteld aan geluidniveaus die de gezondheid en de kwaliteit van het bestaan in gevaar brengen’. In aansluiting hierop heeft de provincie het Actieplan EU-geluidsbelastingkaart opgesteld met maatregelen om de ergste problemen rond geluidhinder op te lossen. Verder zijn in de provinciale Omgevingsvisie doelstellingen opgenomen voor geluidbelasting rond provinciale wegen en stiltegebieden.