Bevolkingsomvang


Krimp van de bevolking heeft gevolgen voor bijvoorbeeld onderwijs, arbeidsmarkt, bereikbaarheid, gezondheidszorg, voorzieningen en wonen.

trend In Drenthe sloeg de groei van de bevolking in 2011 om naar krimp. In 2015 bleef de bevolkingsomvang echter vrijwel gelijk. Dat komt onder andere doordat de afname van de natuurlijke aanwas werd gecompenseerd door de (tijdelijke) huisvesting van vluchtelingen.
vergelijking Drenthe-NL In Drenthe kwam de omslag van groei naar krimp van de bevolking eerder (2011) dan in Nederland (naar verwachting 2040 of zelfs helemaal geen krimp).
toekomst Naar verwachting zal de krimp zich de komende decennia voortzetten, vooral door een verdere afname van de natuurlijke aanwas die niet meer gecompenseerd wordt door het aantal vestigers.

Eind 2015 had Drenthe 488.670 inwoners. Sinds 2011 is in de provincie sprake van krimp, voor het eerst in deze eeuw. In 2014 nam de bevolking af met bijna 400 personen. In Nederland zal de omslag na het jaar 2040 liggen of niet plaatsvinden. De krimp werd tot 2013 vooral veroorzaakt door een verdere afname van het vestigingsoverschot. De komende decennia zal de krimp van het aantal inwoners veroorzaakt worden door een verdere afname van de natuurlijke aanwas.

Geboorte neemt af, sterfte neemt toe

Het jaarlijks aantal geborenen is sinds 2000 met 31% gedaald tot bijna 4.024 geborenen in 2015. Het jaarlijks aantal overledenen is met 9% gestegen. Per saldo is het geboorteoverschot (geboorte minus sterfte) vanaf 2011 voor het eerst sinds tientallen jaren negatief geworden. Het sterfteoverschot zal de komende decennia nog sterk toenemen.

Positief vestigingssaldo in 2015

Het verloop in vestiging en vertrek is grillig. In 2014 was het jaarlijks aantal gevestigde personen ten opzichte van 2000 met 15% gedaald tot ruim 19.000. In 2015 is het aantal vestigers weer gestegen naar ruim 22.500. Een stijging dus met 15% in één jaar. Deze stijging is onder andere te verklaren door de (tijdelijke) huisvesting van vluchtelingen in Midden-Drenthe en Hoogeveen, maar ook Tynaarlo laat een flink aantal meer vestigers zien dan in 2014. Hoewel eerder het jaarlijkse aantal vertrekkers afnam, neemt dit aantal in 2015 toe met 11% vergeleken met 2014.

In vijf van de twaalf gemeenten was in 2015 sprake van een positief vestigingssaldo. In Midden-Drenthe, Hoogeveen, Tynaarlo, Aa en Hunze en De Wolden vestigden zich meer mensen dan er mensen uit de gemeente vertrokken. De zeven andere gemeenten laten een negatief vestigingssaldo zien.

Bevolking daalt in meer dan helft van gemeenten

De vijf gemeenten met een positief vestigingssaldo groeiden in 2015. De zeven andere gemeenten lieten een daling zien van hun inwonersaantal.

Referenties

Provinciale Staten van Drenthe (2015). Bevolkingsprognose 2015. Provincie Drenthe, Assen.