Werkgelegenheid


De werkgelegenheid reageert op economische veranderingen, zij het met enige vertraging.

trend In de periode april 2015 - april 2016 is de werkgelegenheid in Drenthe nagenoeg gelijk gebleven (-0,2%). Daarmee lijkt de arbeidsmarkt in Drenthe zich te stabiliseren, na een tijd die zich kenmerkte door werkgelegenheidsdaling. De afgelopen periode waren er geen ontwikkelingen van betekenis, of er waren ongeveer evenveel gewenste als ongewenste ontwikkelingen.
vergelijking Drenthe-NL Terwijl in Drenthe tussen april 2015 en april 2016 sprake was van stabilisatie, zette het in 2015 ingezette herstel van de werkgelegenheid in Nederland verder door (-0,2% tegen +1,1%). Oorzaak van het verschil is onder meer de oververtegenwoordiging van conjunctuurgevoelige sectoren in Drenthe, zoals industrie en bouw, en van de zorg die te maken heeft gehad met forse bezuinigingen. De situatie in Drenthe is slechter dan in Nederland.
toekomst Naar verwachting neemt de werkgelegenheid tot 2020 toe, zij het beperkt. Naar verwachting gaan de ontwikkelingen de gewenste kant op.

Om de werkgelegenheid in kaart te brengen, meten we het totaal aantal banen inclusief uitzendkrachten.

In de periode 2007-2010 groeide de werkgelegenheid in Drenthe. Door de economische crisis was in de periode 2010-2016 sprake van een daling. Deze daling was in Drenthe sterker dan landelijk. Enig herstel lijkt nu in zicht.

Stabilisatie werkgelegenheid in 2015-2016

Op 1 april 2016 had Drenthe ruim 214.100 banen. Hoewel er nog sprake is van een lichte daling ten opzichte van het jaar ervoor (-0,2%), lijkt de werkgelegenheid zich te stabiliseren. In Nederland is sinds 2015 herstel zichtbaar, in de periode 2015-2016 nam het aantal banen met 1,1% toe.

De laatste jaren daalde de werkgelegenheid in de meeste sectoren. Inmiddels laat ongeveer de helft van de sectoren een (bescheiden) groei zien. Onder meer de zakelijke dienstverlening en de sectoren vervoer en opslag en cultuur, sport en recreatie kennen een stijging van werkgelegenheid. De sterkste daling deed zich in 2015-2016 voor in de zorgsector, met ruim een vijfde van het totaal aantal banen de grootste sector in Drenthe. Ook in de bouw, horeca en de groot- en detailhandel nam het aantal banen af. Verklaringen hiervoor zijn onder andere de bezuinigingen in de thuiszorg en het sluiten van winkelketens zoals V&D. De druk op de detailhandel neemt door onder andere het online shoppen toe.

Van de Drentse gemeenten lieten De Wolden (2,5%), Aa en Hunze (1,9%) en Hoogeveen (0,9%) in de periode 2015-2016 de grootste stijging in de werkgelegenheid zien. In de gemeenten Meppel (-1,4%) en Emmen (-1,2%) is de werkgelegenheid het sterkst gedaald.

Groei werkgelegenheid verwacht

De verwachtingen voor de Drentse arbeidsmarkt zijn voorzichtig positief. Onderzoeksbureau Etil verwacht tot 2020 een toename van de werkgelegenheid, zij het beperkt.

Sectorstructuur

De sectorstructuur van Drenthe komt steeds meer overeen met die van Nederland. Toch zijn er nog altijd een aantal verschillen. Zo kent Drenthe een relatieve oververtegenwoordiging van onder meer de conjunctuurgevoelige sectoren industrie en bouw en is ook de landbouw relatief groot. De zakelijke dienstverlening speelt een kleinere rol dan landelijk.

Sectorstructuur 2016

Referenties

LISA. Landelijk Informatie Systeem Arbeidsplaatsen. LISA, Enschede. (Webpagina 2017)

Provincie Drenthe (2016). Provinciaal Werkgelegenheidsregister 2016. Provincie Drenthe, Assen.