Inkomen


Hoe tevreden mensen zijn met hun leefsituatie, is mede afhankelijk van het inkomen dat zij hebben.

trend In de periode 2009-2013 nam het aandeel huishoudens met een laag inkomen toe van 6,6% naar 9,6%. De ontwikkelingen gingen de afgelopen periode de ongewenste kant op.
vergelijking Drenthe-NL In Drenthe is het aandeel huishoudens met een laag inkomen lager dan in Nederland (9,6% tegen 10,4%). De situatie in Drenthe is beter dan in Nederland.

Hoe tevreden mensen zijn met hun leefsituatie, is mede afhankelijk van het inkomen dat zij hebben. Dit verklaart waarom gebieden waar een groot deel van de bevolking een laag inkomen heeft, vaak als minder leefbaar worden ervaren door de bewoners. Een laag inkomen gaat vaak samen met andere problemen, zoals werkloosheid en een slechte gezondheid.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) definieert een ‘laag inkomen’ als het inkomen dat omgerekend naar een inkomen van een alleenstaande, een lagere koopkracht vertegenwoordigt dan een bedrag van €12.140 per jaar, €1.010 per maand (prijspeil 2013).

Toename lage inkomens

In de periode 2009-2013 is het percentage huishoudens met een laag inkomen in de Drentse gemeenten gestegen. In Drenthe als geheel was sprake van een toename van 6,6% naar 9,6%. Dit laatste cijfer komt neer op 19.800 huishoudens.

In de provincie Drenthe ligt het aandeel huishoudens met een laag inkomen lager dan in Nederland (10,4%).

Emmen en Assen hadden in 2013 relatief de meeste huishoudens met een laag inkomen (11,5% en 11,3%), Tynaarlo de minste (6,6%).

Lage inkomens, 2013

Eenoudergezinnen vaker laag inkomen

Kijken we naar de samenstelling van de huishoudens, dan zien we dat een laag inkomen in Drenthe het vaakst voorkomt bij eenoudergezinnen met minderjarige kinderen. In 2013 had 26% van de eenoudergezinnen een laag inkomen. Dit is hoger dan het Nederlands gemiddelde van 25%. In de gemeenten Emmen, Hoogeveen, Coevorden en Assen ligt het percentage het hoogst.

Het aandeel eenoudergezinnen met een laag inkomen is in de provincie tussen 2009 en 2013 sterk toegenomen, van 18% naar 26%.