Bijstandsuitkeringen


Het aantal bijstandsuitkeringen is een indicatie van de sociaaleconomische status van een gebied en van invloed op de leefbaarheid.

trend In de periode 2010-2012 nam het aantal bijstandsuitkeringen toe van 40 naar 44 per 1.000 huishoudens. De ontwikkelingen gingen de afgelopen periode de ongewenste kant op.
vergelijking Drenthe-NL In Drenthe is het aantal bijstandsuitkeringen relatief lager dan in Nederland. Net als in Drenthe nam in Nederland het aandeel mensen in de bijstand toe. De situatie in Drenthe is beter dan in Nederland.

Het aantal bijstandsuitkeringen is een indicatie van de sociaaleconomische status van een gebied. Zijn er in een gebied veel mensen die leven van een bijstandsuitkering, dan kan dit nadelig zijn voor de economische vitaliteit en daarmee ook voor de leefbaarheid van een gebied.

De cijfers op deze pagina hebben betrekking op de bijstandsuitkering op grond van de Wet Werk en Bijstand (WWB). Overigens wordt deze wet, evenals de Wajong en de Wet sociale werkvoorziening, overgeheveld naar de Participatiewet. Met de invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015 worden de gemeenten verantwoordelijk voor mensen met arbeidsvermogen die niet in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen. De nadruk ligt op arbeidsparticipatie. Mensen moeten zoveel mogelijk in hun eigen levensonderhoud voorzien.

Aantal bijstandsuitkeringen neemt toe

Net als elders in Nederland nam het aantal mensen dat leeft van de bijstand in Drenthe de laatste jaren toe. In de periode 2010-2012 was sprake van een toename van 40 naar 44 bijstandsuitkeringen per 1.000 huishoudens. Het aantal bijstandsuitkeringen is in Drenthe relatief lager dan elders in Nederland.

Ook op het niveau van gemeenten zien we in de periode 2010-2012 in vrijwel alle gevallen een toename van het aantal bijstandsuitkeringen. Alleen in Midden-Drenthe is sprake van een lichte daling. De grootste stijging is te zien in de gemeente Borger-Odoorn (+8 per 1.000 huishoudens).

Het aantal bijstandsuitkeringen per 1.000 huishoudens was in 2012 het hoogst in de gemeenten Assen en Emmen (respectievelijk 60 en 61). In de gemeente De Wolden was dit aantal het laagst, namelijk 18.

Het aandeel bijstandsuitkeringen was in de meeste gemeenten lager dan elders in Nederland. Alleen in Coevorden, Hoogeveen, Assen en Emmen en ligt het aandeel huishoudens dat bijstand ontvangt (ruim) boven het landelijk gemiddelde.

Grote verschillen binnen gemeenten

Binnen gemeenten bestaan grote verschillen in de geografische verdeling van de bijstandsuitkeringen. Het hoogste aandeel bijstandsuitkeringen is te vinden in de stedelijke gebieden. Binnen de plattelandsgebieden is het aandeel uitkeringen het hoogst in Gasselternijveen (gemeente Aa en Hunze, 72 per 1000 huishoudens), Veenoord (gemeente Emmen, 65), Wilhelminaoord (gemeente Westerveld, 63) en Nieuw-Buinen (gemeente Borger-Odoorn, 61).

Bijstandsuitkeringen, 2012