Tevredenheid woonomgeving


De tevredenheid van mensen met hun woonomgeving wordt door veel verschillende factoren bepaald.

trend In de periode 1998-2012 was 88-90% van de inwoners van Drenthe (zeer) tevreden met de eigen woonomgeving. Het gemiddelde rapportcijfer voor de woonbuurt schommelt rond de 7,5. De ontwikkelingen gingen de afgelopen periode de gewenste kant op.
vergelijking Drenthe-NL Inwoners van Drenthe zijn meer tevreden met hun woonomgeving dan de gemiddelde Nederlander. De situatie in Drenthe is beter dan in Nederland.

Hoe inwoners de leefbaarheid van hun woonomgeving ervaren, is op verschillende manieren te meten. Eén manier is rechtstreeks te vragen naar de tevredenheid over de woonomgeving. Een andere manier is om te vragen of mensen zouden willen verhuizen als dat zou kunnen, en of zij vinden dat hun buurt er in het afgelopen jaar op voor- of achteruit gegaan is.

Tevredenheid hoog en bovengemiddeld

In de periode 1998-2012 schommelde het percentage inwoners van Drenthe dat (zeer) tevreden is met hun woonomgeving tussen de 88 en 90%. Inwoners van Noord-Drenthe zijn het meest tevreden over hun woonomgeving. In 2012 gaf 90% van de inwoners van deze regio aan (zeer) tevreden te zijn. In Zuidwest-Drenthe is 88% (zeer) tevreden, in Zuidoost-Drenthe 87%. In alle Drentse regio’s is de tevredenheid hoger dan gemiddeld in Nederland (84%).

In termen van een rapportcijfer gaven inwoners van Drenthe de leefbaarheid van hun woonbuurt in 2012 gemiddeld een 7,5. Sinds 2008 fluctueerde het cijfer tussen de 7,4 en 7,6. Dat is structureel 0,1 tot 0,2 punt hoger dan gemiddeld in Nederland. Uit onderzoek onder het Drents Panel in 2006 bleek dat inwoners van de Drentse dorpen het leven in hun woonplaats iets hoger waardeerden dan de inwoners van de steden.

Op de vraag of men het vervelend vindt om te wonen op de plaats waar men woont, antwoordt een heel klein deel van de inwoners van Drenthe (2%) bevestigend. Landelijk is dit 3%. Een zeer groot deel van de inwoners (93%) vindt het juist niet vervelend om te wonen op de plaats waar zij wonen. Landelijk is dit 89%.

Wens tot verhuizen

Inwoners van Drenthe willen minder vaak verhuizen dan gemiddeld in Nederland. Dit geldt voor alle drie de regio’s. Het percentage mensen dat wil verhuizen, vertoont sinds 2002 een dalende trend. Dat geldt overigens ook voor Nederland als geheel.

Kijken we naar de verschillen binnen Drenthe, dan valt op dat inwoners van Zuidwest-Drenthe het vaakst aangeven dat zij, indien mogelijk, zouden willen verhuizen (11% in 2012). In Noord-Drenthe is het percentage het laagst (8%).

Leefbaarheid buurt steeds beter

Het aandeel inwoners van Drenthe dat van mening is dat hun buurt er het afgelopen jaar op achteruit is gegaan, nam in de periode 2002-2012 af van 11% tot 9%. Dit percentage lag in 2012 in alle Drentse regio’s op ongeveer hetzelfde niveau. In Nederland als geheel is het percentage al jaren enkele procenten hoger, maar vond ook een daling plaats, tot 12% in 2012. Overigens is ook het percentage inwoners dat vindt dat de buurt vooruit is gegaan, in Drenthe lager dan in Nederland als geheel.

Referenties

Provincie Drenthe, Bestuurscommissie OCWZ, 2006. Leefbaarheid op het Drentse platteland. Provincie Drenthe, Assen.