Eigen verantwoordelijkheid leefbaarheid


De leefbaarheid van een gebied is er vaak bij gebaat als bewoners zich medeverantwoordelijk voelen voor de buurt.

trend In de periode 2006-2012 daalde het aandeel inwoners dat zich medeverantwoordelijk voelt voor de leefbaarheid van hun buurt van 83% naar 78%. De ontwikkelingen gingen de afgelopen periode de ongewenste kant op.
vergelijking Drenthe-NL In Drenthe is het aandeel inwoners dat zich medeverantwoordelijk voelt voor de leefbaarheid van de buurt hoger dan in Nederland (78% tegen 74% in 2012). De situatie in Drenthe is beter dan in Nederland.

De leefbaarheid van een gebied is er vaak bij gebaat als bewoners zich medeverantwoordelijk voelen voor de buurt. De verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid wordt hier gedefinieerd als het percentage inwoners dat het eens is met de stelling ’Ik voel me medeverantwoordelijk voor de leefbaarheid in de buurt’.

Afname verantwoordelijkheidsgevoel voor leefbaarheid

Veel inwoners van Drenthe voelen zich medeverantwoordelijk voor de leefbaarheid van hun eigen buurt. Wel was in recente jaren sprake van een afname. In 2012 gaf 78% van de inwoners van Drenthe aan zich medeverantwoordelijk te voelen voor de leefbaarheid van de eigen buurt, tegenover 10% (helemaal) niet (12% is het eens noch oneens met de stelling). In 2006 lagen deze percentages op respectievelijk 83% en 10%.

De sterkste afname van het aandeel mensen dat zich verantwoordelijk voelt, deed zich voor in de regio Zuidwest-Drenthe: van 83% in 2006 naar 72% in 2012. In de regio’s Zuidoost-Drenthe en Noord-Drenthe was in de periode van 2006 tot 2009 ook sprake van een afname, maar trad daarna weer een lichte toename in.

Door de jaren heen lag het percentage inwoners dat zich verantwoordelijk voelt voor de leefbaarheid 2 tot 4% hoger dan in Nederland.

Ook het aandeel inwoners dat vrijwilligerswerk doet, ligt in Drenthe hoger dan in Nederland: 53% in Drenthe tegen 50% in Nederland in 2012/2013. 35% van de Drenten geeft ‘informele hulp’ (aan anderen dan in het eigen huishouden); landelijk is dat 34%.

Referenties

CBS (2014). Verschillen in sociale samenhang en welzijn tussen provincies. CBS, Den Haag.