Eenzaamheid


Eenzaamheid is een van de factoren die bepaalt hoe inwoners de leefbaarheid van een gebied ervaren.

trend In de periode 2007-2012 nam het aandeel ouderen dat zich in meer of mindere mate eenzaam voelt af van 42% naar 39%. Onder 19- tot 65-jarigen steeg het percentage juist, van 36% in 2009 naar 39% in 2013. De afgelopen periode waren er geen ontwikkelingen van betekenis, of er waren ongeveer evenveel gewenste als ongewenste ontwikkelingen.
vergelijking Drenthe-NL In Drenthe lijkt eenzaamheid meer voor te komen dan in Nederland. De situatie in Drenthe is slechter dan in Nederland.

Eenzaamheid wordt gedefinieerd als het subjectief ervaren van een onplezierig of ontoelaatbaar gemis aan (kwaliteit van) bepaalde relaties. Eenzaamheid is een van de factoren die bepaalt hoe inwoners de leefbaarheid van een gebied ervaren. Burencontact, maar ook sociale activiteiten als sporten, kunnen eenzaamheid verminderen.

Relatief veel eenzaamheid

Het aandeel mensen dat zich in meer of mindere mate eenzaam voelt, ligt in Drenthe op 39%. Dit geldt zowel voor 19- tot 65-jarigen als voor 65-plussers. Voor ouderen betekent dit dat de situatie verbeterd is: in 2007 gaf nog 42% van de ouderen aan zich eenzaam te voelen. Onder 19- tot 65-jarigen is de situatie juist verslechterd: in 2009 gaf 36% aan zich eenzaam te voelen.

In landelijk onderzoek uit 2007 gaf een op de drie Nederlanders aan ‘wel eens eenzaam te zijn’. Dit onderzoek hanteert echter een iets andere vraagstelling dan het Drentse onderzoek, waardoor de cijfers niet exact vergelijkbaar zijn. De conclusie dat eenzaamheid in Drenthe meer voorkomt dan elders in Nederland, lijkt echter gerechtvaardigd.

Ouderen in de gemeente Emmen zijn het vaakst eenzaam (43%), in Midden-Drenthe het minst (35%).

Referenties

GGD Drenthe (2013). Ouderen in Drenthe. Basisrapport van het ouderenonderzoek 2012 (pdf?handheld=true, 5.3 MB).

GGD Drenthe (2014). Volwassenen in Drenthe. Basisrapport van het volwassenenonderzoek 2013 (pdf?handheld=true, 4.5 MB).