Werkgelegenheid chemie


Het kabinet wil topsectoren waarin Nederland wereldwijd uitblinkt nog sterker maken. Chemie is een van die topsectoren.

trend In de periode 2010-2015 heeft de werkgelegenheid in de chemie zich overwegend positief ontwikkeld. Tussen april 2014 en april 2015 groeide het aantal banen in deze sector met 0,8%. Dit in tegenstelling tot de totale werkgelegenheid, die afnam. De ontwikkelingen gingen de afgelopen periode de gewenste kant op.
vergelijking Drenthe-NL Terwijl in Drenthe het aantal banen in de chemie groeide, was in Nederland jarenlang sprake van een daling. In 2014-2015 nam het aantal banen in Nederland voor het eerst weer toe (+1%). De situatie in Drenthe is beter dan in Nederland.

Om de werkgelegenheid in kaart te brengen, meten we het totaal aantal banen inclusief uitzendkrachten. De cijfers hebben betrekking op de topsector chemie (definitie LISA).

Het Drentse chemiecluster heeft een Europese toppositie op het gebied van de vezelchemie. Het gaat om een hoogwaardige vorm van chemie die zich bij uitstek leent voor biobased toepassingen.

Groei werkgelegenheid chemie

Tussen april 2014 en april 2015 is het aantal banen in de chemie in Drenthe licht gegroeid tot ruim 3.800, een toename van 0,8%. Dit komt overeen met de landelijke ontwikkeling (+1%). De ontwikkeling van de werkgelegenheid in de Drentse chemie onderscheidt zich in positieve zin van de ontwikkeling van de totale werkgelegenheid in de provincie. Die daalde in dezelfde periode met 1%.

Hoewel de werkgelegenheid in de chemie landelijk jarenlang afnam, was er in Drenthe in de periode 2010-2015 sprake van groei. Enige uitzondering vormt het jaar 2012-2013. Toen daalde de werkgelegenheid in de chemie met name door de ontwikkeling bij één groot bedrijf.

Chemie vooral in Zuidoost-Drenthe

Bijna driekwart van de banen in de chemie is te vinden in Zuidoost-Drenthe. Vooral de vezelchemie speelt daar een belangrijke rol. De helft van de synthetische vezelproductie van Nederland vindt plaats op het Emmtec terrein in Emmen. Het accent ligt op (bio)composieten, (groene) kunststoffen en vezels.

Referenties

LISA. Landelijk Informatie Systeem Arbeidsplaatsen. LISA, Enschede. (Webpagina 2016)

Provincie Drenthe (2015). Provinciaal Werkgelegenheidsregister 2015. Provincie Drenthe, Assen.