Opleidingsniveau beroepsbevolking


Hoe hoger het opleidingsniveau, hoe meer kansen mensen hebben op de arbeidsmarkt.

trend In de periode 2002-2013 daalde het aandeel laagopgeleiden in de beroepsbevolking van 33% naar 21%. De ontwikkelingen gingen de afgelopen periode de gewenste kant op.
vergelijking Drenthe-NL In Drenthe is het aandeel laagopgeleiden nog altijd iets hoger dan in Nederland. Overigens zijn er grote verschillen binnen de provincie. De situatie in Drenthe is slechter dan in Nederland.

Hoe hoger het opleidingsniveau, hoe meer tevreden inwoners over het algemeen zijn met hun woonplaats. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat een hogere opleiding meer kansen biedt op de arbeidsmarkt en meer mogelijkheden geeft om het leven naar eigen inzicht in te richten.

Het CBS definieert een ‘laag opleidingsniveau’ als het gehele basisonderwijs en de eerste fase van het voortgezet onderwijs: lbo/vbo/vmbo, mulo/mavo, de eerste 3 leerjaren van havo/vwo en het laagste niveau van het beroepsonderwijs. Een ‘middelbaar opleidingsniveau’ is de tweede fase van het voortgezet onderwijs: bovenbouw havo/vwo en opleidingen vergelijkbaar met mbo 2, 3 en 4. Een ‘hoog opleidingsniveau’ staat gelijk aan een hbo- en een universitaire opleiding.

Opleidingsniveau neemt toe

In de periode 2002-2013 nam het aandeel laagopgeleiden in Drenthe af van 33% tot 21% van de beroepsbevolking. Deze daling voltrok zich in alle drie regio’s en was het grootst in de regio Zuidwest-Drenthe (van 38% naar 24%). Drenthe heeft een hoger aandeel laagopgeleiden dan Nederland als geheel, waar het cijfer rond de 20% ligt. De afgelopen jaren is het verschil kleiner geworden.

Kijken we naar recente jaren, dan zien we in 2011 in alle drie regio’s een stijging van het percentage laagopgeleiden onder de beroepsbevolking. Vanaf 2012 was weer sprake van een daling, behalve in Zuidwest-Drenthe, waar de daling pas in 2013 werd hervat.

Aandeel laagopgeleiden hoogst in Zuidoost-Drenthe

Zuidoost-Drenthe heeft het hoogste aandeel laagopgeleiden (25% in 2013). Noord-Drenthe heeft net als voorgaande jaren het laagste aandeel laagopgeleiden (16% in 2013). De hoogopgeleiden laten min of meer het omgekeerde beeld zien, met het laagste aandeel in Zuidoost-Drenthe (20%) en het hoogste aandeel in Noord-Drenthe (35%).