Beroepsbevolking en arbeidsparticipatie


De arbeidsparticipatie en de omvang van de beroepsbevolking worden mede bepaald door de economische situatie.

trend Terwijl de omvang van de beroepsbevolking in de periode 2012-2015 tamelijk stabiel was, is deze in 2016 gedaald. De arbeidsparticipatie fluctueert en is, na een stijging in 2015, in 2016 weer afgenomen.
vergelijking Drenthe-NL In 2015-2016 nam de beroepsbevolking in Drenthe af. Nederland kende daarentegen een toename. De arbeidsparticipatie is in Drenthe al lange tijd lager dan in Nederland (63,7% tegen 65,8% in 2016).

Demografische ontwikkelingen en de economische situatie hebben hun weerslag op de mate waarin mensen deelnemen op de arbeidsmarkt (arbeidsparticipatie) en daarmee op het arbeidsaanbod (beroepsbevolking).

Voor de beroepsbevolking maken we gebruik van de internationale definitie*.

Afname beroepsbevolking

In de periode 2009-2011 nam de Drentse beroepsbevolking door de economische crisis af van 249.000 tot 244.000 personen. Mensen boden zich niet aan op de arbeidsmarkt, omdat ze verwachtten geen baan te kunnen vinden. In 2012 is de beroepsbevolking weer gegroeid tot het niveau van 2009. Waarschijnlijk boden meer mensen zich aan op de arbeidsmarkt, omdat ze zich zorgen maakten over hun inkomensvoorziening. Nadat de beroepsbevolking in de periode 2012-2015 redelijk stabiel was, nam de omvang in 2016 weer af ten opzichte van het jaar ervoor. In Nederland is daarentegen al sinds 2015 sprake van groei.

Lagere arbeidsparticipatie

De omvang van het arbeidsaanbod wordt mede bepaald door de mate waarin mensen deelnemen op de arbeidsmarkt. De zogenoemde ‘netto participatiegraad’ geeft aan hoeveel procent van de bevolking in de leeftijd 15 tot 75 jaar betaald werk heeft. De netto participatiegraad is de laatste decennia toegenomen. Vooral de arbeidsdeelname van vrouwen steeg.

De netto participatiegraad laat een wisselend beeld zien. In 2016 kwam de netto participatiegraad in Drenthe uit op 63,7%. De netto participatiegraad in Drenthe ligt daarmee onder het landelijk gemiddelde van 65,8%. Dit is overigens al sinds lange tijd het geval. Het verschil met Nederland is in 2016 weer wat groter geworden.

Noord-Drenthe heeft hoogste participatiegraad

Van de drie regio’s in Drenthe kent Noord-Drenthe de hoogste netto participatiegraad. In Zuidoost-Drenthe is deze het laagst. Dit komt onder meer door de hogere werkloosheid in deze regio.

* Het arbeidsaanbod wordt gevormd door de beroepsbevolking. Deze bestaat uit alle personen van 15 tot 75 jaar die betaald werk hebben (werkzame beroepsbevolking), of die geen betaald werk hebben, recent naar betaald werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn (werkloze beroepsbevolking).