Economie


Net als in de rest van Nederland neemt de economische groei in Drenthe steeds meer in kracht toe. Zo verwacht het Centraal Planbureau (CPB) in Nederland voor 2017 een toename van het Bruto Binnenlands Product van 2,1% en in 2018 van 1,8%. Dat betekent dat we terug zijn op het niveau van vóór het uitbreken van de crisis in 2008. De Drentse economie beweegt zich behoudens een positieve uitschieter in 2013 redelijk conform de landelijke groei. Door deze positieve ontwikkelingen groeit de werkgelegenheid en vinden steeds meer werkzoekenden een baan.

Ook voor de middellange termijn, 2018-2021, zijn de economische vooruitzichten gunstig volgens het CPB. De economie groeit in die periode naar verwachting met gemiddeld 1,7% per jaar.

Beleid

Het ruimtelijk-economisch beleid is een van de kerntaken van de provincie. De provinciale inspanningen zijn erop gericht de economische ontwikkeling in positieve zin te beïnvloeden. Met haar economisch beleid zet de provincie Drenthe in op concurrentiekracht, groene economie, vestigingsklimaat en arbeidsmarkt. Het belangrijkste doel is het creëren en behouden van banen.

De graadmeters van het thema Economie hebben betrekking op de arbeidsmarkt, de bedrijvigheid, de biobased economy en de vrijetijdseconomie.