Water bergen en vasthouden


Om bij extreme neerslag wateroverlast te voorkomen, worden gebieden ingericht voor het vasthouden en bergen van 38 miljoen m3 water.

trend In de periode juli 2014 - oktober 2015 nam het aandeel van de waterbergingsopgave dat uitgevoerd of in uitvoering was toe van 58% naar 69%. De ontwikkelingen gingen de afgelopen periode de gewenste kant op.
afstand tot doel In oktober 2015 was 69% van de waterbergingsopgave uitgevoerd of in uitvoering. Het doel is 100% in 2015. De afstand tot het doel is niet heel groot of klein.
toekomst Veel van de resterende projecten zijn in voorbereiding. Naar verwachting wordt de resterende opgave uiterlijk in 2018 gerealiseerd. Naar verwachting gaan de ontwikkelingen de gewenste kant op.

Water bergen en vasthouden

De provincie Drenthe streeft naar een watersysteem dat op orde is om de gevolgen van klimaatverandering, waaronder wateroverlast, op te vangen. Hierbij wordt uitgegaan van de norm uit het Nationaal Bestuursakkoord Water dat wateroverlast in stedelijk gebied en overstroming van de kanalen en beken niet vaker mogen voorkomen dan 1 keer per 100 jaar.

Om aan deze norm te voldoen, moet in Drenthe ruimte worden gevonden voor het vasthouden en bergen van 38 miljoen m3 water. Deze opgave zal voor circa 40% worden gerealiseerd door het inrichten van gebieden voor het bovenstrooms vasthouden van water. De rest van het water wordt opgevangen in waterbergingsgebieden aan de rand van Drenthe. De gebieden moeten in 2015 gereed zijn.

Werk in uitvoering

Op 1 november 2012 was 44% van de opgave in uitvoering of uitgevoerd. In juli 2014 was dat inmiddels 58% en in oktober 2015 69%. De meeste voortgang is geboekt bij de realisatie van de bergingsgebieden.

Water bergen en vasthouden
Stand van zaken m3 %
Gepland 11.655.000 31%
In uitvoering 5.400.000 14%
Uitgevoerd 21.025.000 55%
Totaal 38.080.000 100%
Bron: Provincie Drenthe, oktober 2015

Naar verwachting zal in 2015 ruim 30% van de opgave resteren. Oorzaak is de herijking van de wateropgave en herprioritering van projecten door de waterschappen, wat geleid heeft tot vertraging. Naar verwachting wordt de doelstelling uiterlijk in 2018 wel volledig gerealiseerd.

Referenties

Bestuurlijk waterplatform Vecht-Zwarte Water (2003). Stroomgebiedsvisie Vecht-Zwarte Water; een ruimtelijke uitwerking van het waterbeheer in het stroomgebied Vecht-Zwarte Water.

Provincie Drenthe (2014). Omgevingsvisie Drenthe. Provincie Drenthe, Assen.

Stuurgroep Water 2000+ (2002). Stroomgebiedsvisie Groningen / Noord-en Oost-Drenthe. Over leven met water. Advies Stuurgroep Water 2000+.