Bodemsanering


Op locaties met bodemverontreiniging kan sprake zijn van onaanvaardbare risico’s voor de mens, de natuur of verspreiding via het grondwater.

trend In de periode 2010-2016 daalde het aantal bodemverontreinigingslocaties met (mogelijk) onaanvaardbare risico's van 192 naar 53. De ontwikkelingen gingen de afgelopen periode de gewenste kant op.
afstand tot doel Op 4 (van de 53) locaties is sprake van risico’s voor de mens. Op alle vier is een sanering gaande en zijn de risico’s inmiddels weggenomen. De afstand tot het doel is klein of het doel is bereikt.
toekomst Naar verwachting zullen in 2020 de locaties met overige risico’s gesaneerd zijn, of zal in ieder geval de sanering zijn aangevangen. Naar verwachting gaan de ontwikkelingen de gewenste kant op.

Bodemverontreiniging kan risico’s met zich meebrengen voor de mens, de natuur of verspreiding via het grondwater. In 2015 hebben het Rijk, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), de provincies en de gezamenlijke waterschappen een nieuw Bodemconvenant getekend. Hierin krijgt onder meer de aanpak van de locaties met onaanvaardbare risico’s voor de mens, de natuur of het grondwater een vervolg. Afgesproken is dat eind 2020 al deze spoedlocaties gesaneerd zijn of dat tenminste de risico’s beheerst zijn.

Bij bodemsanering wordt onderscheid gemaakt naar ‘harde’ en ‘zachte’ locaties. Bij harde locaties staat vast dat sprake is van onaanvaardbare risico’s voor mens, natuur of grondwater. Hier is een spoedige sanering nodig. Bij zachte locaties moet onderzoek uitwijzen of de risico’s inderdaad onaanvaardbaar zijn.

Drenthe pakt risicolocaties voortvarend aan

Medio 2010 telde de Drentse lijst van locaties met (mogelijke) bodemverontreiniging 192 locaties: 81 harde en 111 zachte locaties Eind 2016 was dat aantal afgenomen tot 53 locaties. Dit betrof alleen nog harde locaties.

Op de locaties die van de lijst zijn gehaald is de sanering afgerond of is uit nader onderzoek gebleken dat ze weliswaar verontreinigd zijn, maar de risico’s niet onaanvaardbaar zijn. Naast afvallers zijn ook nieuwe locaties toegevoegd. Die kwamen tevoorschijn bij ruimtelijke ontwikkelingen en moeten worden onderzocht omdat ze vermoedelijk een risico opleveren. De meeste daarvan zijn inmiddels al afgehandeld.

Risico’s voor de mens

Van de huidige 53 locaties met onaanvaardbare risico’s was bij 4 sprake van risico’s voor de mens. Op alle vier is een sanering gaande. Eind 2015 was op deze locaties al geen risico voor de mens meer aanwezig.

De Noordelijke Rekenkamer heeft de voortgang van de saneringsoperatie onderzocht en heeft Drenthe eind 2012 gecomplimenteerd met de voortvarende aanpak. In 2015 heeft de Noordelijke Rekenkamer een terugblik gedaan en geconcludeerd dat de voortvarende aanpak is voortgezet.

Referenties

Noordelijke Rekenkamer (2012). Een schone bodem in zicht? Noordelijke Rekenkamer, Assen.

Noordelijke Rekenkamer (2015). Terugblik bedrijventerreinen en bodemsanering Drenthe. Noordelijke Rekenkamer, Assen.