Bestrijdingsmiddelen


Bestrijdingsmiddelen in grond- en oppervlaktewater kunnen een probleem vormen voor de drinkwaterkwaliteit en de natuur.

overzicht
trend In de periode 1997-2010 namen de milieurisico's van bestrijdingsmiddelen met 80-90% af. De ontwikkelingen gingen de afgelopen periode de gewenste kant op.
afstand tot doel In 2010 werden in 28% van de metingen in grond- en oppervlaktewater de drinkwaternormen nog overschreden. De afstand tot het doel is niet heel groot of klein.

Risico's voor het bovenste grondwater

De aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen in grond- en oppervlaktewater vormt een bedreiging voor de drinkwatervoorziening en het behalen van de doelen van de Kaderrichtlijn Water. Bij een aantal Drentse pompstations moeten de waterbedrijven extra zuiveringsmaatregelen nemen om te voorkomen dat bestrijdingsmiddelen in het drinkwater terecht komen.

In de periode 1997-2010 zijn de milieurisico’s van bestrijdingsmiddelen met 80-90% afgenomen. Toch is het probleem nog niet over. In 28% van de metingen in grond- en oppervlaktewater worden de drinkwaternormen nog overschreden. De hoogste belasting van het grondwater komt voor op de zandgronden en in de Veenkoloniën, daar waar intensieve akkerbouwteelten plaatsvinden.

Verscherpte toelating en provinciale stimuleringsprojecten

De afname van de risico’s is gerealiseerd door het gebruik van minder schadelijke middelen en een afname van het gebruik. Dit werd bewerkstelligd door het verscherpte landelijk toelatingsbeleid. Maar ook door provinciale stimuleringsprojecten die gericht zijn op beperking van het gebruik in de landbouw. Hierbij wordt intensief samengewerkt met de Drentse waterbedrijven en waterschappen.

Referenties

Brink, C. van den, C. Steinweg en W.J. Zaadnoordijk (2011). Bepalen strategie vermindering risico’s bestrijdingsmiddelen Noordoost Nederland. Royal Haskoning rapportno. 9V5482.