Beekherstel


Drenthe werkt aan herstel van beken door hermeandering en aanleg van natuurvriendelijke oevers. Het gaat om een lengte van 58 kilometer.

OVERZICHT
afstand tot doel In oktober 2015 waren de doelen voor hermeandering en natuurvriendelijke oevers voor respectievelijk 97% en 35% gerealiseerd. Doel is 100% in 2015. De afstand tot het doel is klein of het doel is bereikt.
KRW-doel 2015 In uitvoering of gerealiseerd
per oktober 2015
Beekherstel
km km % van doel
Hermeandering 34 33 97
Natuurvriendelijke oevers 24 9 35
Bron: Provincie Drenthe, 2015

Het doel van de Kaderrichtlijn Water (KRW) is de verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater. Hiervoor voeren de waterschappen maatregelen uit, waaronder beekherstel. Een andere maatregel is bijvoorbeeld het verbeteren van riooloverstorten.

Op grond van de afspraken voor de eerste KRW-periode moest in Drenthe in 2015 over een lengte van 58 km beekherstel zijn uitgevoerd. Dit kan gebeuren in de vorm van natuurvriendelijke oevers of hermeandering van beken. In 2015 heeft de provincie de doelen en maatregelen vastgesteld voor de tweede KRW periode (2016-2021). Hiertoe behoren het weer laten meanderen van beken over een lengte van 33 km en het aanleggen van natuurvriendelijke oevers langs 60 km van de beken.

Het hermeanderen van de beken wordt gerealiseerd in combinatie met de inrichting van het Nationaal Natuurnetwerk. Het Rijk heeft extra middelen beschikbaar gesteld voor deze zogenoemde synergieprojecten. De synergieprojecten in Drenthe zijn: Waterberging Onlanden, Koppeling Masloot-Eeldediep, Ecologisch herstel Drentsche Aa (Deurzerdiep en Zeegserloopje), Vledder Aa, Reest, Beekdal Messchen en de Hunze.

Werk in uitvoering

De extra middelen van het Rijk voor de synergieprojecten hebben ertoe bijgedragen dat de doelstelling voor het hermeanderen van beken al in 2014 bijna volledig werd gehaald (97%). Een jaar eerder dus dan gepland.

In de eerste KRW-periode is de doelstelling voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers niet gehaald door een heroriëntatie van de waterschappen op de wateropgave en bezuinigingen. De resterende opgave wordt meegenomen in de tweede KRW-periode.

Referenties

Informatiehuis Water. Waterkwaliteitsportaal met factsheets KRW-waterlichamen met maatregelen en resultaten kwaliteit oppervlaktewater. (webpagina 13-10-2014)