Grondwateronttrekking


De provincie streeft naar een duurzame grondwaterwinning zonder negatieve effecten op de omgeving.

trend De onttrekking van grondwater in Drenthe voor drinkwater en industrie ligt op een constant niveau tussen 65 en 70 miljoen m3 per jaar. De ontwikkelingen gingen de afgelopen periode de gewenste kant op.

De provincie heeft de zorg voor de bronnen van de openbare drinkwatervoorziening en stelt deze bronnen beschikbaar. Hiervoor wordt grondwater gebruikt. Bij de inrichting van een grondwaterwinning staat de duurzaamheid van de winning voorop.

De provincie stelt ook grondwater beschikbaar voor hoogwaardig gebruik in de industrie. De totale onttrekking op een bedrijventerrein mag echter geen onaanvaardbare negatieve invloed hebben op de omgeving. De provincie stimuleert ontwikkelingen die leiden tot waterbesparing of tot het hergebruiken van onttrokken water.

Naast de winning voor drinkwater en industrieel gebruik wordt ook grondwater gewonnen door de landbouw, voor bouwputbemaling en voor bemaling bij saneringen. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van de waterschappen.

Verbruik constant

Het grootste deel van de onttrekking van grondwater komt voor rekening van de drinkwatervoorziening: circa 60 miljoen m3/jaar. Dit volume is in 2010 met enkele miljoenen m3 per jaar toegenomen door levering van drinkwater aan de provincie Groningen.

Ongeveer 7 miljoen m3 wordt jaarlijks onttrokken voor industrieel gebruik. Het beleid van de provincie is er op gericht om laagwaardig gebruik van grondwater zoals koelwater te verminderen. Dit heeft in 2010 geresulteerd in een vermindering van circa 3 miljoen m3 per jaar. De laatste jaren is het jaarlijkse gebruik van grondwater voor de industrie verder afgenomen met 0,5 miljoen m3 .

Uit onderzoek voor de Kaderrichtlijn Water is gebleken dat de aanvulling van de grondwatervoorraad in Drenthe in evenwicht is met de onttrekkingen. De grondwatervoorraad blijft per saldo gelijk.

Referenties

IPO. Landelijk Grondwater Register. (Webpagina 13-12-2016)