Bodem & Water


Van oudsher gebruiken we de bodem voor productie van voedsel en halen er water en grondstoffen uit. In recente tijden zijn daar bijvoorbeeld de opslag van energie en natuurontwikkeling bijgekomen. Vervuiling van de bodem en het grondwater beperkt de gebruiksmogelijkheden en geeft risico's voor de volksgezondheid, planten en dieren. Belangrijke verontreinigende stoffen zijn bestrijdingsmiddelen, fosfaat, stikstof en allerhande stoffen uit (voormalige) industrieën.

Het water is de verbindende factor tussen het centrale, hooggelegen Drents Plateau en de lage gronden aan de randen van de provincie. Het wordt gebruikt voor onder meer drinkwater, landbouw en de industrie. Verdroging vormt een bedreiging voor de natuur. Door klimaatverandering is steeds vaker sprake van wateroverlast of juist een tekort aan water.

Kaderrichtlijn Water en Omgevingsvisie

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) stelt belangrijke eisen aan de kwaliteit van het grondwater en het oppervlaktewater. Drenthe heeft deze doelen overgenomen in de Omgevingsvisie. Hiertoe behoren ook doelen voor beekherstel. In de Omgevingsvisie stelt de provincie bovendien dat zij de bodemkwaliteit in de provincie wil bewaken en waar mogelijk verbeteren. Verder wil de provincie dat het watersysteem op orde is om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Risico’s van watertekort en -overlast moeten tot maatschappelijk aanvaardbare gevolgen beperkt blijven.