Vergrijzing


Vergrijzing heeft gevolgen voor bijvoorbeeld wonen, gezondheidszorg en de arbeidsmarkt.

toekomst Naar verwachting zal het aantal 65-plussers in de periode 2015-2039 met 48.000 toenemen, een stijging van ongeveer 47%.

De leeftijdssamenstelling van de Drentse bevolking ondergaat de komende decennia sterke veranderingen. De vergrijzing zal sterk toenemen. Opvallend is het grote aandeel 30- tot 54-jarigen in 2000. In het jaar 2030 is deze groep opnieuw oververtegenwoordigd, maar dan in de leeftijdsgroep 60 tot 85 jaar. Het aantal 65-plussers zal in de periode 2015-2039 met 48.000 toenemen, een toename van ongeveer 47%. Het aandeel van 65 jaar en ouder in de totale Drentse bevolking zal stijgen van 21% in 2015 naar 33% in 2040.

Referenties

Provinciale Staten van Drenthe (2015). Bevolkingsprognose 2015. Provincie Drenthe, Assen.