Bevolking & Wonen


Op 1 januari 2017 telde de provincie Drenthe 491.792 inwoners. In tien jaar tijd is de bevolking van Drenthe ongeveer 3.000 inwoners gegroeid. In Drenthe woont 3% van de Nederlandse bevolking.

62% van de Drentse bevolking behoort tot de leeftijdsgroep van 15-64 jaar, ofwel de potentiële beroepsbevolking. De beroepsbevolking is sinds 2007 met 3% afgenomen.

Op 1 januari 2017 was 10% van de Drentse bevolking van allochtone afkomst, waarvan 4,5% niet-westers.

Na jaren van groei heeft Drenthe vanaf 2011 te maken met een krimpend aantal inwoners. De Drentse bevolking is bovendien relatief ouder dan de Nederlandse. Het aantal huishoudens zal door individualisering nog wel toenemen.

De demografische veranderingen hebben belangrijke maatschappelijke gevolgen, waaronder:

  • Voorschoolse voorzieningen en het primair onderwijs blijven onder druk staan.
  • Door het geringere arbeidsaanbod kan op den duur krapte op de arbeidsmarkt ontstaan.
  • Door huishoudverdunning - minder mensen per woning - is uitbreiding van de woningvoorraad voorlopig nog nodig. Na 2030 zal de behoefte aan extra woningen sterk afnemen. De opgave verandert geleidelijk in het beter laten aansluiten van bestaande woningen op veranderende woonwensen.

Infographic

Infographic Bevolking & Wonen

De infographic Demografie laat zien wat de feiten en cijfers op deze website betekenen voor het beleid van de provincie.

Zie ook